HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Gossip Lanka Hot News (Video)  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya
ksfhdacH weu;s rkacka kej;;a mp jQ j.hs'' lî¾ yISï w;ska frÈ ,sfya''

w¾cqkf.a ks, ksjfia iú lrkak fldaá nd.fha jdhq iuk hka;‍% wgla f.kajhs''

wms .d,af,a uehs <shg .sfhd;a ffu;‍%Sg yQ lshhs''

Y‍%s ,kalka thd¾ ;=ka wEjrhs'' tñf¾Üiag úl=Khs''
ksfhdacH weu;s rkacka kej;;a mp jQ j.hs'' lî¾ yISï w;ska frÈ ,sfya''

j;a;, l¿we, fomi weúok ux ;Srej lvd oeóu iïnkaOfhka weu;s fcdaka wur;x;=.g tcdm lD;HêldÍ uKav,fha§ w.ue;s rks,a úC%uisxy uy;d úiska fodia mejrefõ hhs ksfhdacH weu;s rkacka rdukdhl úiska l, m‍%ldYh wi;Hhla nj tcdm uy f,alï weu;s lî¾ yISï uy;d mjihs'


w¾cqkf.a ks, ksjfia iú lrkak fldaá nd.fha jdhq iuk hka;‍% wgla f.kajhs''

weu;s w¾cqk rK;=x. úiska ish ks, ksjdifÜ iú lsÍu i|yd weußldfjka jdhq iólrK hka;‍%S wgla jrdh wêldßfha uqo,ska f.kajd we;s nj fiajl jD;a;Sh iñ;s lshhs'

fuu tla hka;‍%hl ñ, remsh,a ,la‍I 52la hhso mjik Tjqka miq.sh Èkj,§ isÿjQ úÿ,s lmamdÿfjka ks, ksjfia ;snQ fckf¾gr C%shd;aul fkdùu ksid f.kajd we;s fuu jdhq iólrK hka;‍%j,g meh 24la úÿ,sh ke;sj jev l, yels hhso lsh;s'wms .d,af,a uehs <shg .sfhd;a ffu;‍%Sg yQ lshhs''

taldnoao úmla‍Ifha idudðlhska .d,af,a meje;afjk iaùug fkdhkafka ckdêm;sjrhdf.a fyd|g hhs md¾,sfïka;= uka;‍%S m‍%ikak rK;=x. uy;d mjihs'

;u msßia tys f.dia ckdêm;sjrhdg yQ lsjqjfyd;a th wf.!rjhla njo uka;‍%Sjrhd i|yka lrhs'Y‍%s ,kalka thd¾’ ;=ka wEjrhs'' tñf¾Üiag úl=Khs''

bÈß cQks udifha isg Y%S ,xlka .=jka iud.u l<ukdldÍ;ajh fjkia lsÍug rch ;SrKh lr we;'

2009§ tñf¾Üia .=jka iud.u hgf;a ;sìh§ kej; rchg mjrd .;a iud.u wêl f,i mdvq ,nk ksid tys l<ukdldÍ;ajh fjkia lrk nj rch lshhs'

.=jka fiajd jD;a;Sh iñ;s mjikafka fï jk úg;a .=jka fiajdh mjrd §u iïnkaOfhka tñf¾Üia .=jka fiajh iuÛ idlÉpd jg lsysmhlau nj;ajd we;s njhs'

2009 isg fï olajd remsh,a ñ,shk 998l muK w,dNhla iud.u ,nd we;ehso jd¾;d fjhs'


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය