HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Gossip Chat with Thisuri Yuwanika  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya
fï f,dafla ;sfhk
jákdu jD;a;sh r.mEu

- ;siqß hqjksld


;siqß hqjksld fï ojiaj, f.dvla ld¾h nyq,hs lsh,d oek.kak ,enqKd' ta weh wÆ;a ksjil mÈxÑhg hk ksidÆ' ld¾h nyq, fudfyd;l weh iu. l< fid÷re l;dnyls fï'

<.§ wÆ;a f.orlg hkak bkakjd lsh,d wdrxÑhs

Tõ' wfma f.or oeka yo,d bjr fjkjd' ud¾;= uq,a i;sfha ú;r ;ud wÆ;a f.org hkak ys;ka bkafka'

 

oeka b;ska Tfí Ôú;fha wÆ;a fjkila tfyu fjkafka keoao@

oekg kï tfyu fjkila keye' kuq;a b;ska bÈßfha§ hï hï fjkiaùï isÿfõú' tfyu fjkak ´fkafka fkao@ ^weh iskdfiñka lshhs&

iskudfjka wdrdOkd ,enqfka keoao@

iskudfjka wdrdOkd ke;af;a keye' ta;a fyd| pß;hla ,enqfKd;a ú;rla b;ska Ndr .kakjd'

ta lshkafka Tn pß; f;dard fírd .ekSula lrkjdo@

wksjd¾hfhkau Tõ' ux pß; f;dard fírd .ekSula lrkjd' fudlo ,efnk yeu pß;hlau ndr.kafka keye' ug iqÿiq tajdf.au ug lrkak mq¿jka pß; ;ud uu Ndr .kafka'

wïud ksido fï lafIa;%hg myiqfjka wj;S¾K fjkak mq¿jka jqfKa@

Tõ' we;af;kau wïud ksid ;uhs fï lafIa;%hg wdfõ' ug ‍fmdä ld,fha b|kau <ud ks<shla ùug wjia:dj ,enqKd' l=vd ld,fha b|ka fï ,nmq mkakrh fyd| Yla;su;a wä;d,ula jqKd'

jD;a;sh úÈhg fï lafIa;%hgo leu;s@

fï lafIa;%h yßu fyd|hs' fï f,dalfha ;sfnk jákdu jD;a;sh lsh,d ux ys;kafka'iïudk n,df.ko r.mdkafka@

tfyu iïudk n,df.k r.mdkafka keye' ug ,efnk pß;j,g Wmßufhkau idOdrKhla lrkak ;ud uf.a n,d‍fmdfrd;a;=j' iïudk ,efnkafka ta pß; fyd|g lf<d;afk' kuq;a uu r.mdkafka iïudk n,df.k kffuhs'

ckm%sh;ajhg leu;s keoao@

ckm%sh;ajhg wlue;s lsõfjd;a jerÈhs' wfma fma%laIlfhda ,nd fok m%;spdr ux f.dvla w.h lrkjd' wmsg tal we;af;kau Yla;shla' ljqo wlue;s ;ukaj w.h lrkjdg'

ú,dis;d lrkak fldhs jf.a leue;a;lao ;sfhkafka@

iEu .eyekq <ufhla jf.au ud;a ú,dis;d lrkjd' kuq;a ú,dis;dj,§ uf.a myiqj .ek ys;kjd' ux f.dvla leu;s pdï" jeäh fïlma ke;sj ir, úÈhg ú,dis;d lrkak ;ud'

r. mE fg,skdgHj,g ,efnk m%;spdr fldfyduo@

uu .ema tlla ;shdf.k ;ud jev Ndr .kafka' f.dvla mrK fg,skdgHj,g;a wog;a f.dvla m%;spdr ,efnkjd' ux ys;kjd ta ksid ux f.dvla jdikdjka;hs fma%laIlhkaf.ka fï jf.a m%;spdr ,efnkak'

wkd.; iylrejd fldfydu flfkla fjkak ´kdo lsh,d ys;ka bkafka@

thd f.dvla fyd| flfkla jf.au ud;a tlal uq¿ Ôú; ld,fhau i;=áka iyfhda.fhka bkak mq¿jka flfkla fjkak ´fka'


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය