HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

DO NOT Ignore the Pain in These Parts of Your Body  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya
fï ;ekaj,ska fõokdjla oekqfkd;a th ljodj;a fkdi,ld bkak tmd'


Tfí YÍrfha hï ia:dkhlska fõokdjla oefkkjdkï" we;eïúg th Tfí YÍrh úiska Tng tjkq ,enQ wk;re ix{djla ùug jeä bvlvla ;sfnkjd' tu fõokdj kef.kafka hï YdÍßl bkao%shhlska kï th nrm;, frda.S ;;ajhla
ms,snoj wk;=re w.jd isák ,laIKhla úh yelshs' wkak tu fya;=j ksid ;uhs YÍrfha fuu ia:dkj,ska oefkk fõokdj ms<sn|j Tn jeä wjodkhla fhduql< hq;= jkafka'mmqfõ fõokdj

Tng yoj;a fyda lka;=ljdyskS wdY%s; hï frda.S ;;ajhla ;sfnkjdkï mmqj m%foaYfhka fõokdjla oekSug jeä bvlvla ;sfnkjd' mmqfõ jï miska ks;r fõokdjla oefkkjdkï jydu ffjoHjrfhl= fj; fhduqù fi!LHh ;;ajh mßlaId lr.kakg wu;l lrkak tmd'


fmky¿ iy uyd m%Ör fmaYS fõokdj

fn,a, fyda Wrysi wdY%s;j fõokdjla oefkkjdkï" fmky¿ fyda uyd m%Ör fmaYS fodaIhlska Tn mSvd ú¢kjd fjkak mq¿jka'

wlaudj iy ms;a;dY fõokdj

ol=Kq Wrysi m%foaYfhka ks;r ;shqKq fõokdjla oefkkjdkï bka woyia lrkafka Tfí wlaudfõ fyda ms;a;dYfha hï fodaIhla we;snjhs'Wor iy w.akHdY fõokdj

hánv iy miqmi fõokdjla lsisf,ilskaj;a u. fkdyeßh hq;= nj fyd¢ka u;l ;nd.kak' fudlo" YÍrhg b;du;au jeo.;a fjk bkao%shhka .Kkdjlau tu m%foaYfha msysgd ;sfnkjd' YÍrfha miqmi m%foaYfhka kef.k ;shqKq fõokdj w.akHdYodyh lshk fi!LHh ;;ajfha fmdÿ frda.S ,laIKhls'


nvje,a fõokdj

kdNsh wi,ska fõokdjla oefkkjdkï Tfí l=vd nvje, wdY%s;j hï fodaIhla ;sfnkjd fjkakg mq¿jka' ol=Kq me;af;a hánv m%foaYfhka fõokdjla oefkkjdkï Tng wefmkaäihsÜia je<£ ;sîug jeä bvlvla ;sfnkjd'


jl=.vq fõokdj

jl=.vq .,a fyda fjk;a jl=.vq frda.hla je<£ we;súg miqmi m%foaYfhka" hánäka" fY%daKsfhka iy l,jd j,ska fõokdjla oefkkakg mq¿jka'

uq;%dY fõokdj

Worfha bÈß miska oefkk fõokdj uq;%dYfha fodaIhla we;snj y.jd isák ,laIKhls'

äïnfldaI

äïnfldaI j, we;sfjk bÈuqu iys; oeú,a, ksid hánv fome;af;kau fõokdj oefkkjd'Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය