HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Cure Hemorrhoids at Home With One Ingredient From Your Kitchen  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya
tlu tl fohla mdúÉÑ lr,d meh 24ka w¾Yia f.ä fyd| lr .kak

,sms lshjk flfkla kï oekgu;a okakjd we;s ACV fyj;a wem,a ihsv¾ úkdlsß .ek' ^Apple Cider Vinegar& ta ke;;a nh fjkak fohla kE" álla ku wuq;= jqkdg fïl yßu ir, fohla' wfma rfÜ lEu yokak mdúÉÑ lrk úkdlsß .kafka fmd,a j;=r meij,d lshk tl Tn okakjd
we;sfka' ACV lshkafka ta úÈygu wem,a hqI meiùug ,la lr,d .kak úkdlsß j¾.hhs' w;S;fha b|kau fndfyda .=K we;s njg m%isoaO fjÉp fï o%djKh mdúÉÑ lr,d Tng ,iaik fjkak;a" ksfrda.S fjkak;a mq¿jka l%u fndfyduhla .ek fï ihsÜ tfla ,sms m< fj,d ;sfhkjd' fï ,smsh lshj,d taj;a lshj,d neÆfjd;a f;afrhs ACV j, ;sfhk m%fhdack m%udKh'fldfydu jqk;a wo wms lshkak hkafka ACV j,ska wfma rfÜ f.dvla fofkla mSvd ú¢k" yenehs m%isoaêfha lshkak ,eÊcd fjk w¾Yia f.ä fyd| lr .kak yeá .ekhs' fïl fudk ;rï mSvdjla jqk;a fndfyda fokd jefâ krlu w;g yefrk ;=re fnfy;a .kak hkafka kE' wehs fïl lshkak ,eÊcd ysf;k frda.hla ksid iudcfha wm%sh njg ,la fjhs lsh,d nhhs'

fldfydu jqk;a w¾Yia f.ä msg;g tkjd lshkafka frda.h álla krl w;g yeß,d lshk tlhs' ta;a wem,a ihsv¾ úkdlsß j, ;sfhk mqÿudldr .=Kh ksid blauka iykhla ,nd fokak mq¿jka' jeä fofklag w¾Yia frda.h W;aikak fjkak fya;=j yeuodu u< my lroa§ ta f.ä ál kej; kej; mEfrk tlhs' b;ska ljodj;a fyd| fjkak bvla keye' kuq;a ACV u.ska fï f.ä j, bÈuqu wvq lrk ksid ta úÈyg mEfrkafka ke;sj ;shd .kak mq¿jka' t;fldg fïl iajdNdúlju fyd| fjkak;a mq¿jka'

Tng lrkak ;sfhkafka fndfydu iq¿ fohhs' ´kEu iqmsß fj<|ie,lg .syska wem,a ihsv¾ úkdlsß ^ACV lsh,d b,a,kak& fnda;,hla wrka tkak'

oeka lmq mq¿ka .=<shla fïflka fmd.j,d wrf.k Tfí w¾Yia f.ä u; wdf,am lrkak' f.dvla fõokdjhs kï j;=r 1'1 wkqmd;hg od,d ;kql lr,d .kak' msg;g tkak ;rï oreKq fj,d ke;akï ACV álla whsia lr .kak fjkjd' fï i|yd .a,õia tll we.s,a,la lmd f.k thg ACV mqrjkak' oeka .eg .y,d fyda yef,kafka ke;s úÈyg ;sh,d wê YS;lrKfha ;shkak' fïl >k jqkdg miq .=o ud¾.hg we;=,a lr me;a;lg yeß,d ydkais fj,d bkak' YÍr WKqiqug ACV Èh fj,d we.g Wrd .kakjd' fífrkak bvla ;sfhk ksid ;=jdhla u; jf.a ydkais fj,d bkak'

fï l%u foflka tlla lrdu meh 24la .; fjkak l,ska Tfí w¾Yia f.ä yelsf<kjd' fïlg Woõjla fjkak Tn ;ka;= nyq, wdydr j¾. .ekSug iy uia ud¿ j,ska je<lS isàug mq¿jka kï fyd|hs' t;fldg u< my lsÍfï§ f.ä mEfrkak ;shk bv ;j;a wvq fjkjd' fldfydu;a oeka f.ä yels<s,d ksid l,ska ;rï mEfrkafka kE' ta jf.au f.dvla ;gukak hkak;a tmd' Tn mßiaifuka fï m%;sldrh lf<d;a iuyr úg i;s lsysmhlska w¾Yia fyd| lr .kak mjd mq¿jka fõú'


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය