HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

6 steps to choosing the perfect wedding night lingerie  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya
ux., rd;%sh fjkqfjka hg we÷ï f;dard.ekSfï§ ie,lsh hq;= lreKq

újdyfhka miq ìß| yd ieñhd f,i .;lrk m%:u rd;%sh jvd;a iqkaor iy u;lfha /fok rd;%shla njg m;alr .ekSug WmldÍ jk tla fohla ;uhs ìß| úiska ta wjia:djg .e<fmk hg we÷ï tfia;a ke;skï flduqms<s we£u' fï ,smsfhka wms idlÉPd lsÍug
n,dfmdfrd;a;= jkafka ux., rd;%sh fjkqfjka hg we÷ï f;dard.ekSfï§ ldka;djka úiska ie,ls,su;a úh hq;= lreKq lsysmhla .ekhs'

Tfí YÍrfha yevh ms,sn| ie,ls,su;a jkak
Tn f;dard.kakd hg we÷u l=ula jqj;a th Tfí YÍrhg b;d fyd¢ka ;ojk tfukau Tng iqjmyiqjla f.k fok we÷ula úh hq;=hs'

 ird.sl we÷ula f;dard.kak

fuh Tn fofokdf.au ye.Sï jvd;a rij;a lsÍug fya;=jla fõú'

YÍrfha ,d,s;Hh lemS fmfkk iq¿ we÷ula f;dard.kak
f,aia" ieáka w,a,d yev .kajd we;s hg we÷ï" tfukau Tfí YÍr j¾Khg .e<fmk meyehla iys; isks÷ we÷ï Tng iajdNdúlju ,eî we;s ldka;d ,d,s;Hh jvd Tma kxjdú'

Tng oeßh yels ñ, mrdihkays we;s we÷ï f;dard.kak

fï i|yd wkjYH wdldrfhka úhoï oeÍug lsisfia;au wjYH keye' úúO ñ, mrdihkaf.a hg we÷ï fï jk úg fjf<|fmdf,a iq,nj olskakg ,efnkjd' ta w;ßka Tfí whjehg .e<fmk we÷ï Tng f;dard.; yelshs'

we÷fï ;;ajh ^quality& ms,sn| ie,ls,su;a jkak

we÷u ueiSug Ndú;d lr we;s frÈ yd fjk;a wuqo%jH ms,sn| fukau tajd ksid Tfí YÍrhg wmyiqjla we;sjkjdo hkak yd tajdfha l,a meje;au ms<sn|jo ie,ls,su;a jkak'

ieñhdf.a reÑl;ajhka ie,ls,a,g .kak

wjidkhg i|yka l<;a jvd;au jeo.;a jkafka fuu lreKhs' we÷ï f;dard.ekSug Tn Tyq legqj hdhq;= keye' tfy;a Tyq jvd;a m%sh lrk meyehka wd§ oE ms,sn| is;d we÷ï f;dard.;fyd;a ux., rd;%sfha§ Tyqj mqÿuhg m;alsÍug Tng yelshdj ,efíú'


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය