HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

what your heart line says about your personality  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya
Tnf.a yoj;a f¾Ldj u.ska l=ula lshfõo@


wE; w;S;fha isgu w; n,d flfkl=f.a wkd.;h"id¾:l Ndjh m%ldY lsÍfï yelshdj mçjrekag yd ;j;a whg ;snqKs'kuq;a fndfyda fokdf.a fuh ms<sn|j úYajdihla fkdue;'fuys i;H;djh ms<sn|j wmgo
is;=ú,a,la my, lr.; yelafla mqoa.,hdf.ka mqoa.,hdg wf;a we;s f¾Ld úúO ùu ksihs'w;af,a we;s f¾Ld u.ska l=ula lshfjkafka oehs fidhd n,uq' iuyr whf.a w;af,ys ;u ueo yd uqÿ we.s,a, hg b;d flá ljdldr f¾Ldj we;' we;a; jYfhkau fuu l=vd jl% f¾Ldj u.ska uq¿ rjqula fyda flá f¾Ld folla fjku ud¾. folla f,i olakg ,efí'th fmdÿfõ isl=re f.a ljh fyda wdor ;Srh f,i y÷kajkq jkq ,efí'fuu f¾Ldjka Tfí w;af,ys msysgd ke;skï miq;eú,a,g m;a fkdjkak'w;a f¾Ld lshjkakkag wkqj tu f¾Ld msysgkafka wdorh iïnkaO .eg¿ ms,sn| b;d ixfõ§ wdl,amhkaf.ka hqla; whg njhs'ta msysgk f¾Ldj iïmq¾K jl%hla f,i ;sfí kï thska lshfjkafka Tfí wdorh b;d .egÆldÍ njhs'tu f¾Ld iïmq¾K jl%hla fkdù fldgia follg fn§ hk f¾Ld f,i mj;skafka kï tu.ska wkdjrKh jkafka Tfí wdor .eg¿ ld,h;a iu. ksrdlrKh jk njhs'

;jo ueo we.s,a,g yd fjo we.s,a,g my,ska l=vd f¾Ld fndfyduhla mj;skafka kï tu.ska lshfjkafka Tn b;d ye.=ïnr mqoa.,fhl= njhs'
yoj;a f¾Ldj hkq w;af,a msysá m%Odk f¾Ld 4ka tlla jk w;r th uo we.s,a, my,ska fyda ta wi,ska wdrïN ù l=vd we.s,a,g my,ska wjika fõ'

Tnf.a yoj;a f¾Ldj u.ska l=ula lshfõo@ 1&fuh Tfí yoj;a f¾Ldj kï Tn kqjklaldrhs"meyeÈ,s wruqKlska hq;=j l%shd lrhs tajf.au Tn iajdëkhs';jo Tn yg ;SrK .ekSfï yd úksYaph lsÍfï ukd yelshdjla we;'kuqÜ Tn úfgl fndfyda wd;aud¾:ldó fõ'Tnf.a hym;a .=Kdx. j,ska m%fhdackhla .ekSug lghq;= lrk w;ru krl .=Kdx. j,ska wE;a ùug lghq;= lrkak'

2&fuh Tfí yoj;a f¾Ldj kï Tn ldreKsl wka whf.a is; Èkd .ekSug iu;a jQfjls'wka whf.a úYajdih Èkd f.k wlghq;= lsÍug Wmka yelshdjla olajk Tn b;d ixfõ§ mqoa.,fhls'ta ksidu Tng hï hï w,dNhka ùug yelshdj we;'

3& fuh Tfí yoj;a f¾Ldj kï Tn Tfí wdorh ms<sn|j oeäj úYajdihlska lghq;= lrhs'Tng wdor iïnkaOhla ;snqk;a ke;;a Tn b;d i;=áka Ôú;h id¾:lj .; lrhs'

4& fuh Tfí yoj;a f¾Ldj kï Tn mrys;ldó"wkqka .ek fidhd n,d lghq;= lrk"ikaiqka .;s we;s hym;a .=Kdx.hkaf.ka mßmq¾K mqoa.,fhls'


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය