HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

What Your Eyebrows Say About Your Personality?  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya
 Tn olaIo" .=K.relo" lrekdjka;o''' fï ish,a, Tfí weisneu Èyd n,d lsj yels nj Tn okafkao@ jeä úia;r ioyd ,smsh lshjkak'

Tfí wd;au úYajdih" ;d¾lsl yelshdj" Wkkaÿj" Tfí ixúOdkd;aul yelshdj jeks Tn is;kjdg jvd fndfyda oE ms,sUoj Tfí weisneu Èyd n,d ks.ukh l, yels nj f,dj m%lg uqyqKq wx. úoHdj okakd mqoa.,hska
mjid we;' tkï Tn flnÿ mqoa.,hl=o lshd Tfí weysneñ j,ska m%ldY jk njhs' tfiakï Tn;a n,kak Tn .ek mjid we;s foa ksjerÈo lshd'1' jl%dldr weysneñ

fujeks weysneñ mj;sk mqoa.,hka wx. iïmq¾K mqoa.,hska fõ' fuf,i Tfí hy¿jka Tng mjid we;s nj oeka Tng isyshg kef.kjd we;s' fuhg fya;=j Tng ieuúgu YdÍßl ,laIK laIKslj ksÍlaIKh jk ksidfjks' tneúka ieuúgu Tng tu jerÈ ksj/È lrf.k isáh yelsh'

2' Tfí weysneñ jl%dldr kï iuyr wjia:dj, Tn ksudKYS,S mqoa.,hl=o úh yelsh'

iuyr mqoa.,hskaf.a weysneñ ;rula we,hlska hq;=j msysghs' tjeks mqoa.,hska Ñ;% we§ugu olaIhhs mejish fkdyel' kuq;a Tjqka i;=j lsishï wdldrhl l,d;aul olaI;djhla mj;S' tkï wmg lsis fohlg jevla ke;s jia;=jlska jqjo Tjqkg úfYaI hula ie§ug fhdod .; yelsh'

 3' iajNdúl fl,ska È.yeÍ mj;sk weysneñ
Tng we;af;a fujeks weysneño@ tfiakï Tn úYajdi l,yels uÜgfï mqoa.,fhlah' Tn lsis Èfkl lsisjl= /jàulg ,la fkdlrhs' Tn jeks mqoa.,fhlaj Tfí mjqf,a whg kEod ys;ñ;=rkag lsisfia;a ìh fkdù úYajdi l, yelsh'

 

4' fl,ska È.yereKq weysneñ mj;sk wh b;du;a ixfõ§ wh fõ'
fudjqka w;sYh ir, jk w;r úúOdldr .eg¿ j,g tl úg uqyqK §fï Yla;shla mj;shs'

5' Wvq w;g keuqKq weysneñ
fujeks mqoa.,hska ;r.ldÍ njg fnfyúka m%sh lrk w;r fndfyda n,dfmdfrd;a;= iy.;h' tu ksid fudjqka iqÿiq jkafka md,kh lsÍfï wxY ioydh'

6' Wvq w;g keuqKq weysneñ we;s mqoa.,hska läir uykais ù jevlsÍfï olaI wh fõ'

fudjqka ms<sfkd.kakd tlu foh mrdch hk jpkhs' iuyr wjia;dj,§ Tn iSudj blaujd hdfuka Tnf.a iudÔh iïnkaO;d mjd foord hd yelsh'

7' jlajQ weysneu mj;ska mqoa.,hska fndfyda wjia:d j,§ idOdrKhs'
iuyr wjia:d j,§ fudjqka fudjqkaf.a ye.Sï j,g jqjo ji`. fkdù ksjerÈu ;Skaÿ ;SrK .kq ,nhs' tu ksid fujeks mqoa.,hska ieuúgu iunrh'


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය