HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Viber Chat Ends in Police at Pannala  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya


wkshï ieñhdf.a jhsn¾ peÜ tlg
we;a; ieñhd ìßh iu. fmd,sis hhsieñhd f*ianqla" jhsn¾ ks;r Ndú; lrk nj fpdaokd lrñka wdrjq,a we;s lrf.k fmd,sisfhka iu: l< wUq ieñ hqj<la kej; ìßh jhsn¾ fmul meg¨Kehs nyska niaù fmd,sishg meñKSfï isoaêhla mkak,ska jd¾;d fjkjd'
mkak, fmd,sia <ud yd ldka;d ld¾hdxYh ueÈy;aj
f*ianqla" jhsn¾ ksje/Èj Ndú; lrk yeá jgyd§
orejka isák ujlg t;rï tys jeo.;alula fkdue;s nj f;areï lr§fuka fojeks jrg;a tu mjq, h:d ;;ajhg m;a l< njo lshejqKd' jd¾;djk wdldrhg isoaêh fufiah'
;u ieñhd hqo yuqod fiajfhka ksjdvq ,en ksfjig meñfKk iEu wjia:djlu ;uka yd orejka iuÕ /f|kjdg jeä

ld,hla cx.u ÿrl;kfha /£ isàu ;ukag oeä ielhla we;ehs lshñka fuu ìßh ñka l,lg by; ksrka;r mjq,a wdrjq,a we;slrf.k ;snqKd'
 

miqj ìßhf.a meñ‚,a,g wkqj fmd,sishg f.dia tu .eg¨j iu:hlg m;afldg f.k ;snqK w;r bka miq ;dlaIKh ms<sn| lsisÿ oekqula fkdjQ ìßhgo tu myiqlï iys; iaud¾Ü ÿrl;khla ieñhd úiskau ñ,§ f.k tys jhsn¾ yd f*ianqla ia:dms; fldg ta ms<sn|j ìßhg mqyqKqjlao ,nd§ kej; fiajhg f.dia ;snqKd' Tyq ksjdvqjg kej; ksjig meñŒfï§ ;j;a msßñhl= ìßhg uOHu rd;%sfha peÜ fldg we;s nj oekf.k l,n,hla we;sj ;sfí' iajdñhd ìßh iuÕ kej; wdrjq,a we;s lrf.k fmd,sia meñ‚,a,la igyka lrkakg wdfõ fï wjia:dfõ§h'

meñ‚,a,g wkqj fomd¾Yajhu le|jQ mkak, fmd,sia ldka;d yd <ud ld¾hdxYh lreKq úuid fomd¾Yajhu wu;d úhm;a jk ujlg f*ianqla" jhsn¾j, jeo.;alula ke;s nj myod § orejka /lf.k iajdñNla;sfhka Èúf.jk f,i Wmfoia § we;'
lreKq f;areï lr§fuka wk;=rej jro ms<s.;a ìßh kej; tjeks foa fkdjkakg j.n,d.kakd nj;a f*ianqla jhsn¾ ;ukag wkjYH fyhska jydu bj;a lr .kakd nj;a mjiñka ieñhdf.ka iudj .ekSfuka miq kslau f.dia ;snqKd'


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය