HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Unofficial Power Cut Begins  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya


l,ska fkdlshdu
jßkajr úÿ,sh lmd yeÍï werfòrfÜ úÿ,sn, Odß;dj ms<sn| .eg¨ldÍ ;;ajhka u;=j ;sfnk ksid Bfha ^14& isg ,xldfõ úúO m%foaYj,g meh lsysmhl úÿ,sh lmd yeÍula isÿjk nj úÿ,sn, yd mqk¾ckkSh n,Yla;s ksfhdacH
weue;s wð;a mS' fmf¾rd uy;d udOH fj; ks, jYfhka okajd we;'
fï fya;=j ksid Bfhao ia:dk .Kkdjl úÿ,sh ì|jeàï isÿúh' mqxÑ fnd/,a, wd.uk ú.uK ld¾hd,fha jevlghq;=o wjq,aù mqoa.,hkag yÈis .uka n,m;% ,nd§u mjd mudúh' frday,a" l¾udka; Yd,d we;=¿ wdh;k /il lghq;= idudkH mßÈ isÿ fkdjQ w;r ÿïßh .ukd .uk lghq;=o wvmK úh'
wo^15& foysj, kqf.af.dv we;=¿ m%foaY .Kkdjl WoEik isá úÿ,sh fkdokajd lmd
yer we;'


miq.sh Èkj, úÿ,s n,h yÈisfha ì| jegqfka ld¾ñl fodaI ksid ñi lmd yeÍula f,i hhs rch y\qkajdÿkafka ke;' tu fodaI ksid iNdm;s b,a,d wiaùu lñgq m;alsÍu yd w.ue;sf.a iudj Èh fkdyels njg ksfõok mjd m<úh'
lreKq tfia ;sìh§ úÿ,s n, ksfhdacH weu;sjrhd úÿ,s Odß;dj ms<sn| .eg¨jla ±ka m%ldY lrhs'
rg mqrdu úÿ,sh ì| jegqKq miq fkdfrdÉfpda, n,d.drfhka fuf.dfjdÜ kjishhlau wysñ ùfuka fï jk úg fuf.dfjdÜ 350-400 l muK ysÕhla mj;sk nj ksfhdacH weue;sjrhd fuh meysÈ,s lrñka lshd we;' fï Èkj, mj;sk kshÕho ksid
,xld úÿ,sn, uKav,h yd mqoa.,sl n,d.drj,ska ,nd .kakd úÿ,sh fuf.dfjdÜ 3900 l muK úÿ,sn, Odß;dj u; muKla rggu úÿ,sh Èh fkdyels nj Tyqf.a woyihs'
we;sjQ laI‚l ÿIalr ;;a;ajh ie,ls,a,g f.k úÿ,sh wrmßiaiñka Ndú; lrk f,i rch ck;djf.ka b,a,d isák njo weue;sjrhd mjihs'
flfia fj;;a ck;djf.a myiqj msksi úÿ,sh lmdyßk fõ,djka ±kqï§ ke;s w;r th rch ys;du;d isÿ lrk njo ks' weu;s mjihs'
ksfhdacH weue;sjrhd lshd isákafka hïlsis ld,hla m%ldYhg m;a l<fyd;a úÿ,sh wrmßiaiï lsÍfï W;aidyh wid¾:l ùug bv ;sfnk njhs' ta wkqj oekg fkdokajd m%foaYfhka m%foaYhg úÿ,sh lmd yer mj;sk ;;a;ajhg uqyqK§ug isÿj we;s njo fyf;u mjihs'
fï wdldr Odß;dj .eg¨jla ksid rgmqrd úÿ,sh lmdyeÍï 1995 ÈS muK pkaøsld md,k iufha isÿjqK w;r ta ksidu ck;d wm%idohgo tu rch m;aúh'


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය