HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Udari & Piumi Hot Gossip News  

mshqñ Wodßf.a frÈ fydrlu weo,d wrka wïndklg lhs

weh Èfkka Èk ckm%sh;ajfha ysksfm;a;g <.djk ks<shla'' fï jkúg ks<shla úÈyg ú;rla‌ fkfuhs rE ckla‌ f,i;a weh myq.sh Èkj, l:d nyg ,la‌jqKd' weh Wodß j¾Kl=,iQßh hs' fï jkúg ld¾hnyq, ðú;hla f.jk Wodßf.a mrK l=Kq lkaola kej; f.dv oud .| .iaijd
;snqfKa fï Èkj, ksrej;a PhdrEm iy rEï .sh f*dfgdaia ila t<shg tau;a iu.ska jeä l;d nyg ,laù isák mshqñ yxiud,s hs'

újdyfhka miq fjk;a msßñhl= iu. rEï .sh nj m%isoaêfha ms<s.kakd mshqñ yxiud,s tla;rd udOH wdh;kla iuÛ l< idlÉPdjl § úuid isáfha l=vd orejl= isák ujla úÈhg fï wdldrfhka yeisÍug ;rï ,eÊcdjla keoao@ hkqfjks'
thg ms<s;=rla jYfhka mshqñ yxiud,s" Wodß j¾Kl=,iQßhf.a mrK isÿùula f.kyer mdñka ish jerÈ jid .kakd W;aidyhl fhÿkq whqrehs fï''

,xldfõ m%isoaO we÷ï fIdma j,ska we÷ï fydrlï lr,d''' ok .y,d''' fmd,siS .sys,a,d kï" Tkak uu ,eÊcd fjkak ´fka'''' fï mshqñ ta jf.a ,eÊcd fjk foaj,a lr,d kE''' ug wog;a mdf¾ neye,d hkak mq¿jka'''

mshqñ yxiud,s m%isoaêfha isÿl< fulS m%ldYh .ek mqj;a m;la l< úuiSul § ta iïkaOfhka Wodß ÿka ms<s;=rhs fï'''
Wodßg la‌fIa;%fha bßishdlrk wh ;ryldrfhda tfyu bkakjo@
bkakjo keoao lsh,j;a ux okafka kE'''' fudlo ux fYdaáka.a bjr jqK .uka lrkafka f.or tk tl' orejd ux tklka n,x bkakjd' thdf.a jev ;sfhkjd lrkak' b;sx Th lsis fohla‌ .ek ux ys;kafka kE" jev bjr jqK .uka f.or tkjd ñila‌''

mshqñ yxiud,s Tfí ñ;=ßhla‌o@
ta ljqo ta'''@

Wodß wehj w÷rkafka keoao ta lshkafka@
wfka ux we;a;gu tfyu flfkla‌ .ek okafk kE''''

ta jqKdg weh Tn ms<sn| hï f;dr;=re jHx.d¾:fhka i|yka lr,d fjí wvúhlg m%ldYhla‌ isÿ lr,d ;snqKd'''
ux tfyu fohla‌ okafka kEfka'''' tfyu hï flfkla‌ ux .ek i|yka lr,d ;sfhkjd kx ug lshkak ;sfhkafka ux tfyu wkjYH úÈyg ckm%sh jqk flfkla‌ fkfuhs lsh,d'''


 
Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය