HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

This Miraculous Tea Cleanses The liver, Dissolves Kidney Stones  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya
wlaudj msßis÷ lrk" jl=.vq .,a Èhlr yßk" ms<sld ihs, kik f;a mdkh'

m%;s m%odyl" m%;s nelaàßhdldrl iy m%;s jhsrildrl .=kdka.fhka iukaú; ùu ksid f,dj we;s n,j;au wdydrhkaf.ka tlla f,i b.=re ye¢kaúh yelsh' tmuKla fkdfjhs Tnf.a YÍrhg b;du;au jeo.;a fjk
úgñka iS" ue.akSishï iy ;j;a Lksc .Kkdjlau tys wka;¾.;j ;sfnkjd lsõfjd;a Tn mqÿuhg m;afõú' tu ksid ÔrKh iy m%;sYla;sh jeäÈhqKq lr.ekSug" fõokdj iukh lr.ekSug iy y¾ojdyskS frda. j,g tfrysj igka lsÍug jf.au weÿu frda.hg iy ;j;a fi!LHh ;;ajhka .Kkdjlau iukh lr.ekSu i|yd b.=re Ndúgy lrkakg mq¿jka'

by; i|yka lrk,o ishÆu m%;s,dN ,nd.ekSu i|yd Tn l,hq;= jkafka b.=re Ndú;d lrñka ilik ,o f;a tlla mdkh lsÍu muKhs' tu.ska ,efnk ;j;a fi!LHh m%;s,dNhka /ila Tng my;ska oel.kakg mq¿jka'1' fiïm%;sYHdj iy tka*aÆfjkaid jeks ffjhsria frda.hka j,g b;du;au fyd¢ka m%;sldr lrkjd'

2' yoj; fi!LH iïmkakj ;nd.ekSug jf.au yÈis wdndohka we;sùug we;s wjodkï ;;ajh wju lr.ekSu i|yd;a M,odhlhs'

3' b.=re f;a j, fõokdj iukh lrk .=Kdx.hla we;sksid ysiroh iy uiamsvq j,ska oefkk fõokdj laIKslj myj hkjd'


4' m%;sYla;sh jeäÈhqKq lsÍfï iy wdidok j,g tfrysj igka lsÍfï iqúfYaIS yelshdjla b.=re f;a j,g ,eî we;af;a" tys m%;s Tlaisldrlhka nyq,ju we;s ksidfjks'

5'  Tfí YÍrh WKqiqï lsÍfï yelshdjla b.=re f;a j,g we;s ksid reêr ixirKh jeäÈhqKq ù" fjkodg jvd fyd¢ka YÍrfha we;s iEu bkaoaßhahlgu Tlaiscka" úgñka iy Lksc jeks fmdaIlhka ,efnkjd'


b.=re f;a jÜfgdarej
wjYH lrk o%jH


ómeKs
isyskaj lmd.;a b.=re f;a ye¢ 1$4
lyl=vq f;a ye¢ 1$4
fmd,alsß
j;=r fldamam 1

ilik wdldrh

fuu mdkh ilid.ekSu b;du;au myiqhs' m<uqj j;=r r;afldg Bg b.=re iy lyl=vq tl;= fldg ñks;a;= 7la 10la uo.skafka r;alr.kak' bka miqj Bg lsß iaj,amhla tl;= fldg fmrd.kak' tu mdkh rij;a lr.ekSu i|yd ómeKs iaj,amhla jqk;a tl;= lr.kakg Tng mq¿jka'

úYañ; .=Kfok fuu mdkh ks;r mßfNdackh lrkjdkï Tng Tfí fi!LHh ;;ajh ys;lr f,i mj;ajd f.k hkakg yelshdj ,efíú'


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය