HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Loading...

This Is Why You Should Eat Three Dates a Day  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya
Èklg rgbÈ ;=kla wdydrhg .; hq;af;a wehs lsh,d Tn weiqfjd;a mqÿufjù' my;ska lshjd n,kak'

rgbÈ f,dalfha úúO rgj, nyq,j wdydrhg .kq ,nk w;r th fndfyda wdishd;slhkaf.a wdydrfõ,a j, wx.hla njg m;aù ;sfí' th úh,s wjia:dfõ§ wdydrhg .kq ,nk kuq;a tys fi!LHuh m%;s,dN j, lsisÿ fjkila ke;s nj ffjoH
u;hhs'


rgbÈ j, fi!LHuh m%;s,dN my;ska oelafõ'

tys wvx.= jeo.;a fmdaIl ksid th ks¾udxY wdydr .kakd wh ioyd jvd;a iqÿiq fõ' tu fmdaIl w;r úgñka" fi,skshï" ue.akSishï" fldm¾" fmdgEishï" ueka.kSia yd flÈ j¾. wvx.= fõ'

fuys wvx.= b;d by, fi,skshï m%udKh ksid th ms,sld ffi, úkdY lsÍug u.ska ms<sld wjOdku wju lsÍugo iu;a wdydrhls' ;jo tu.ska ms<sld ffi, j¾Okh md,kh lsÍu"YÍrfha m%;sYla;slrK moaO;sh Yla;su;a lrñka yoj;A frda. j,ska yd úúO wdidok j,ska YÍrh wdrlaId lsÍuo isÿlrhs' óg wu;rj fi,skshï ;hsfrdhsâ W;af;aclhla f,i l%shd lrk w;r fi,skshï YÍrh ;=, wju ùfuka we;sjk fyda¾fudak fjkia ùï j,ska Tnj wdrlaId lrkq ,nhs'

Æfghska yd iSieka;Ska hk lfrdaáfkdhso fuys wvx.= jk w;r tu.ska ysre t<sfha we;s wêYla;s ;rx. wdhdu fmÍulg ,lalr tu wêYla;s ;rx. wdhdu u.ska wefiys oDIaáú;dkhg we;súh yels ydks wju lsÍug iu;alï olajhs' jir 2007 § l, wOHhkhlska fy<sù we;af;a jhia.; ùfï§ wefiys wÿre ,m we;sùu md,khgo rgbÈ wdydrhg .ekSfuka yelsjk njhs'

óg wu;rj rgbÈj, wvx.= fmdiamria" fud,fha l%shdldß;ajfha jeä lr th W;af;ackh lsÍug iu;alï olajk w;r tu ksid nqoaêh iïnkaO l%shdldrlï j, fhfok wh ioyd jákd wdydrhla f,i ks¾foaY lr we;' ;jo fuys wvx.= iqlafrdaia" .aÆfldaia yd *arlafgdaia jeks ldfndayhsvf¾g fud,hg yd udxYfmaYSkag wjYH Yla;s ,ndfok w;r tys wvx.= laf,daÍka o;aj, f.ùhdï wvqlr o;a wdrlaId lsÍugo iu;alï olajhs'

bÿKq rgbÈ j, úgñka yd ksheiSka wvx.= w;r ,jK j¾. jk fidaähï" ue.akSishï" le,aishï yd hlvo wvx.= fõ' fuys wvx.= hlv YÍrfha f,a wvqlug fydo ms,shula jk w;r Èkl wjYH;djfhka 10] la rgbÈ .%eï 100 lska ,nd.; yel'


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය