HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

This Is Why You Should Eat Three Dates a Day  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya
Èklg rgbÈ ;=kla wdydrhg .; hq;af;a wehs lsh,d Tn weiqfjd;a mqÿufjù' my;ska lshjd n,kak'

rgbÈ f,dalfha úúO rgj, nyq,j wdydrhg .kq ,nk w;r th fndfyda wdishd;slhkaf.a wdydrfõ,a j, wx.hla njg m;aù ;sfí' th úh,s wjia:dfõ§ wdydrhg .kq ,nk kuq;a tys fi!LHuh m%;s,dN j, lsisÿ fjkila ke;s nj ffjoH
u;hhs'


rgbÈ j, fi!LHuh m%;s,dN my;ska oelafõ'

tys wvx.= jeo.;a fmdaIl ksid th ks¾udxY wdydr .kakd wh ioyd jvd;a iqÿiq fõ' tu fmdaIl w;r úgñka" fi,skshï" ue.akSishï" fldm¾" fmdgEishï" ueka.kSia yd flÈ j¾. wvx.= fõ'

fuys wvx.= b;d by, fi,skshï m%udKh ksid th ms,sld ffi, úkdY lsÍug u.ska ms<sld wjOdku wju lsÍugo iu;a wdydrhls' ;jo tu.ska ms<sld ffi, j¾Okh md,kh lsÍu"YÍrfha m%;sYla;slrK moaO;sh Yla;su;a lrñka yoj;A frda. j,ska yd úúO wdidok j,ska YÍrh wdrlaId lsÍuo isÿlrhs' óg wu;rj fi,skshï ;hsfrdhsâ W;af;aclhla f,i l%shd lrk w;r fi,skshï YÍrh ;=, wju ùfuka we;sjk fyda¾fudak fjkia ùï j,ska Tnj wdrlaId lrkq ,nhs'

Æfghska yd iSieka;Ska hk lfrdaáfkdhso fuys wvx.= jk w;r tu.ska ysre t<sfha we;s wêYla;s ;rx. wdhdu fmÍulg ,lalr tu wêYla;s ;rx. wdhdu u.ska wefiys oDIaáú;dkhg we;súh yels ydks wju lsÍug iu;alï olajhs' jir 2007 § l, wOHhkhlska fy<sù we;af;a jhia.; ùfï§ wefiys wÿre ,m we;sùu md,khgo rgbÈ wdydrhg .ekSfuka yelsjk njhs'

óg wu;rj rgbÈj, wvx.= fmdiamria" fud,fha l%shdldß;ajfha jeä lr th W;af;ackh lsÍug iu;alï olajk w;r tu ksid nqoaêh iïnkaO l%shdldrlï j, fhfok wh ioyd jákd wdydrhla f,i ks¾foaY lr we;' ;jo fuys wvx.= iqlafrdaia" .aÆfldaia yd *arlafgdaia jeks ldfndayhsvf¾g fud,hg yd udxYfmaYSkag wjYH Yla;s ,ndfok w;r tys wvx.= laf,daÍka o;aj, f.ùhdï wvqlr o;a wdrlaId lsÍugo iu;alï olajhs'

bÿKq rgbÈ j, úgñka yd ksheiSka wvx.= w;r ,jK j¾. jk fidaähï" ue.akSishï" le,aishï yd hlvo wvx.= fõ' fuys wvx.= hlv YÍrfha f,a wvqlug fydo ms,shula jk w;r Èkl wjYH;djfhka 10] la rgbÈ .%eï 100 lska ,nd.; yel'


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය