HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Seya Sandewmi's Murderer Sentenced to Death  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya

fiahd >d;l iuka ch,;ag
urK o~qju kshu fjhs


rgmqrd wdkafoda,khla we;s l< fldgfo‚hdj fiahd if|õñ oeßh ¥IKh lr urdoeófï isoaêhg wod< ;Skaÿj wo 15 m%ldYhg m;a l<d' ta wkqj taiïnkaOfhka w;awvx.=jgf.k isá whs'mS' iuka ch,;a kue;a;dg jir 60 l
isro~qjula iy urKSh oKavkh kshu lr ;sfí'  ó.uqj m<d;ano uydêlrK úksiqre pïmd cdklS rdcr;akï uy;añh fuu ;SrKh oekqï foñka mejiqfõ
wod< fpdaokd ish,a,gu iuka ch,;a jrolre njg ;yjqreù we;s njhs'
fldgfo‚hdj fiahd ifoõñ oeßhf.a >d;kh iïnkaOfhka 17 yeúßÈ isiqfjl="tla ore msfhl= yd fldkavhd kue;s iellrefjl= uq,a ld,fha ielhg Ndckhù wjidkfha fldKavhdf.a fidhqre iuka ch,;a fuh l< nj

fmd,sish mejiqjd' wk;=rej iuka ch,;a ish ñkSuerefï mdfmdÉpdrKh wêlrKh yuqfõ úfYaI ldrKhla f,i m%ldYhg m;a l< w;r ta ksid Tyq jro ms<s.;a wfhl= jYfhka wo wêlrKhg bÈßm;aj isáhd'
fuu kvqj ckjdß 25 jeksod isg wLKavj úNd.hg .ekqk w;r wjidkfha ish ÈhKsh wysñj úúO wmjdo j,go n÷kajkakg isÿjQ fiahdf.a foudmshkag idOdrKhla bIaGjqKd'
miq.sh jif¾ iema;eïn¾ ui 11 jeksod fiahd ifoõñ oeßh meyer .ekSug ,lajQ w;r 13 jeksod wef.a ¥IKh l<u< isrer fidhd .;af;a ksji wdikakfha ;snQ we< ud¾.hla wi,§h'


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය