HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Royal Students Arrested For Unlawful Entry Into Girls' School  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya


ì.a ueÉ yeÜ lf,laIka odkak
ñhqishia ìfIdma nd,sld mdi,a fidhd.sh
rdclShhka w;awvx.=jg


fï Èkj, meje;afjk wka;¾ mdi,a uyd l%slÜ ;r.dj,S fya;=fjka fld<U m%Odk fmf<a nd,sld mdi,a j,g fíreula ke;sj f.dia ;sfnk nj Bfha jd¾;d jQ isÿùï lsysmhlska ta;a;= .shd'

tla isÿùula jd¾;d jQfha fld<U ìfIdma nd,sld úoHd,h ;=<hs' fld<U rdclSh úoHd,fha isiqka msßila fuu mdi,g oyj,a ld,fha wkjirfhka lvdje§
nd,sldjka isák mka;s ldurj,g f.dia uqo,a tl;= lrkakg jQ w;r fuu isoaêh fmd,sishg ie,lsÍfuka miq fmd,sish mdi, fj; toa§ isiqka m<dhkakg W;aidy l<;a fmd,sish Tjqka miqmi f.dia isiqka 14 fofkl= w;awvx.=jg .;a;d'Tjqka meñKs jdyko fmd,sishg yqiqjqKd'
Tjqka Bfhau fldgqj ufyaia;%d;a wêlrKh fj; bÈßm;a l< w;r tu wjia:dfõ foudmsh wem u; 5 fogkl= uqodyßkakg;a b;sß 9 fokd udfld< /|jqï ksjdifha ,nk 17 jkod f;la r|jd ;nkakg;a ufyaia;%d;ajrhd ksfhda. l<d' fld,a¨msáh fmd,sish fuu
isiqkaf.a úia;r rdclSh úÿy,am;sjrhd fj; jd¾;d l< w;r isiqka jeäfofkl= kS;S{hska"fmd,sia ks,OdÍka yd wdrlaIl wxY foudmsh orejkaùu úfYaIhla úh'fï w;r fojk isÿùu jd¾;d jQfha fld<U ñhqishia nd,sld úoHd,h wdikakfhah' 20 fofkl=g wêl rdclSh isiq msßila oyj,a ld,fha ñhqishia úoHd,fha nd,sldjka fj; f.dia tys l,n, lroa§ fmd,sish jeg,Sï isÿ l< w;r isiqka msßila w;awvx.=jg m;ajqKd'

fï isoaêhg fY%aIaGdêlrK úksiqrejrfhl=f.a mqf;l= yd weu;sjrfhl=f.a mqf;l=o odhljQ nj jd¾;d fjk w;r ks, fkdjk wdrxÑ fy<s lf<a Wiia fmd,sia ks,Odßfhl=f.a ueÈy;aùu ksid fmrlS m%N+ka fofokdf.a mq;%hka fmd,sia w;awvx.=fjka .s,sy hkakg yelshdj ,enqK njhs'
ì.aueÉ isiqka ks¾udKh lr ;sfnk fuu l,n,ldÍ jd;djrKh ksid fld<U nd,sld mdi,a /ila fmd,sish wu;d wdrlaIdj b,a,d ;sfnk nj;a ta wkqj fï Èkj,g muKla úfYaI wdrlIdjla ,nd§ we;s nj;a jd¾;d jqKd'


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය