HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Roshan’s Pre-Birthday Surprise Celebrations  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya
frdIdka ldg;a fydfrka iqkd,sg flala lj,d'''

frdIdka ms,msáh iy p;=ßld mSßia l,d f,dalfha ckm%sh fmïj;=ka hqj,la f,i l,la fndfyduhla risl msßia w;r l;dnyg ,la jqKd' ta jf.au mqxÑ ;srfha fukau Ñ;%mg rx.khkayS mjd fmïj;=ka f,i rx.fhka odhl jQ fï fofokd ienE ðú;fha § wnq ieñhka f,i
msg; fmkqñka fndfyda ÿrg .e,mqKd'

kuq;a" p;=ßld mSßia ish fmïj;d jQ frdIdka ms,smsáh w;yer oud k¿ .hdka úl%u;s,lg <x ùfuka miqj fofokdf.a  wdor iïnO;d ì£ .syska mjq,a Ôú;h mjd iqkqúiqKq ù .sh w;r bka ld,hlg miq frdIdkaf.a fmï m<ys,õjla .ek lafIa;%fhka mqxÑhg l;djla me;sr ;snqKd'

fï w;r frdIdka ms,msáh yd iïnkaO PdhdrEm lsysmhla iqkd,s r;akdhlf.a f*ianqla .sKqug óg meh lsysmhlg fmr tla lr ;sfnkjd' tys i|yka jkafka Roshan’s Pre-Birthday Surprise Celebrations f,ihs'


m%isoaO k¿ frdIdka ms,msáh újdy ùug isák nj mejfik oekg jir .Kkdjl isg frdIdka f.a fmïj;sh jk iqkd,s r;akdhl iu. frdIdka ;u ióm;u ñ;=rka lSmfofkl= iu." 2016 ud¾;= 21la fjksodg fh§ ;snqKq ;u fujr Wmka Èkh fld<U fjdag¾ia tÊ fydag,fha iurmq wjia:dfõ .;a pdhrem f*ianqla yryd olskak ,enqKd'

ta" Wmka Èkh miqù Èk .Kkdjlau .; ùfuka miqjhs' jáka fldkska ,efnk wdrxÑ wkqj wmg oek.kak ,enqfKa frdIdkaf.a fuu WmkaÈkfha § iqkd,s ,xldjg meñK frdIdka j im%hsia lrmq njhs'

l,la ‘ikafâ ,Sv¾’ mqj;amf;a udOHfõÈkshl jQ iqkd,S l,l isg mÈxÑj isákafka f,dia wekac,Sia kqjrhs' ta ksid fuh f,daka.a äiagkaia wdrïN jQ fmula jqj;a fofokd th id¾:lj ÈkQ njhs ie,'

iqkd,s óg l,lg fmr ks<shl o jk w;r" weh ießka ief¾ frdIdka iuÛ tlaj isák PdhdrEm ish f*ianqla .sKqu yryd wka;¾cd,h fj; uqodyer ;snqKd' kuq;a fï jk úg;a frdIdka ms,smsáh ;ukaf.a ;kslu ulkakg <x jqkq wÆ;au fmïj;sh .ek lsisjla udOHg fy<slr keye'''

fuu PdhdrEm w;r frdIdka" iqkd,s r;akdhlg flala ljk PdhdrEm o olakg ,efnk w;r" Tjqka óg fmr tlajQ wjia;djka oelafjk PhdrEm ila my;ska'


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය