HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Practice These 3 Exercises And See The Result  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya

Tfí mshhqre t,a,d jeàu j<lajd .; yels jHdhdu 3 la
Tn;a lr n,kak m%;sM, Tnj uú; lrdúTn Tfí mshhqre t,a,d jeàu ms<sn| ie,ls,su;a o@ th kj;d .ekSug Tn C%uhla fidhkjdo@ msrjqï fhÿ wdjrK me<£u fuhg ms<shula fkdfõ'

mshhqre j,g háka we;s udxY fmaYS j¾Okh ùu Tfí mshhqre j, fmkqu úYd, lrk nj fcka fldueia flla kï
iy;sl ,;a mqoa.,sl foay mqyqKqlre mjihs'

fuu jHdhdu mshhqre iajNdúl ;;ajhg m;a lrhs'

fuu jHdhdu úfYaIfhka fldueia flla úiska ks¾udKh lr we;'

úúOdldr yev;, j,ska wjYH nr fhdod mmqj C%shdlrùfuka Yla;sh j¾Okhg wjYH W;af;ackh ,efnk w;r udxY fmaYS j¾Okh fõ…' fuhska mmqjg wmQre yevhla ,efí… fuu C%shdj,sh M,odhs lr.ekSug iqÿiq ialkaOhla f;dard.kak'

fuu iEu C%shdjla isÿ lsÍfuka miq Tng th fojrla lsÍug isf;a' udxY fmaYS j¾Okh i|yd Tng jeä ialkaOhla Ndú;d lsÍu wNsfhda.hla lr .kak hehs fldueia meyeÈ,s lrhs'

Tfí mshhqre t,a,d jeàu j<ld kej; iajNdúl ;;ajhg m;a lr .; yels jHdhdu 3ls'
1' nxl=j u; je;sr vïfn,a uÕska f;rmSu'nxl=j u; je;sr w;a folg vïfn,a .kak' Tfí mmqj f;la vïfn,a f.k kej; th by<g Tijkak' fuf,i 10 j;djla isÿ lrkak'

2' f;rmkak'
w;a foflka iy mdo foflka ìu je;sfrkak' w;a fol Wrysia mr;rhg jvd mr;rhlska ;nkak' mdo tl <Õ ;nd .kak' Tfí YÍr l| mmqj fmdf<dfõ j¢k ;=re my;a lrkak' u|la ys| kej; Tijkak' fuh 10 j;djla isÿ lrkak'

3' vïfn,a úysÿjkak'


nxl=fõ my<g wdk;j je;sfrkak' Tfí fomd fyd¢ka fmdf<dj ;nd.kak' Tfí je,ñg u|la kefjk f,i Wrysig fl<ska vïfn,a ;nd.kak' vïfn,a fol fiñka fomig Tfí mmqjg iudka;r jk fia úysÿjkak' kej; Tijkak' fuf,i 10 j;djla lrkak'Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය