HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Loading...

NEWS  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya
m<Èk we`.s,a, foi n,d Tyq fyda weh ms,snoj ish,a, oek.kak leu;so@


Tfí fmïj;d fyda fmïj;shf.a u`.=,a uqoao weiq muKska uyd fudav jevla hehs Tng is;kjd fkdjkqudkhs' kuq;a Tfí u`.=,a uqoao m<Èk
we`.s,a, tfyu;a ke;s kï fjoe`.s,a, wf;ys wfkl=;a we`.s,s j,g idfmalaIj fmkajk È.ys fjki Tfí fm!reI;ajh ms<sno fndfyda foa úoydmdhs'
oeka wm wjfndaO lr.uq fuys we;s úoHd;aul miqìu' Tfí fjoe`.s,af,ys È. Tn l=vd ld,fha ujf.a .¾NdIfha isák wjêfha§ Tn uqyqK fok fgiafgdiafgfrdaka kï fyd¾fudkfha m%udKh wkqj fjkia fõ' Tfí uqÿ we`.s,a, tfyu;a ke;s kï fjoe`.s,a, È.ska jeä jkak jkak Tfí msßñ fm!reI;aj .;s .=K jeä fõ'
m<uq remhg wkqj
Tfí we`.s,s m<uq refmfha mßÈ msysghs kï Tn Tnf.a hy¿jka iy mjqf,a Woúh w;r is;a we`o.kakd iq¿ mqoa.,hl= fõ' kuq;a Tn ;rul wldrfha laIKslj fldamjk mqoa.,hl= o fjhs' thg fya;=j jkafka Tn fndfyda úg wjOdkï .ekSug leu;s mqoa.,hl= ùuhs' fudjqka fndfyda úg yuqod Nghska" bxðfkarejka" fm%fy,sld úi§fï ukd ksmqk;ajhlska hq;a mqoa.,hska fõ'


fojk remhg wkqj
fudjqka ;uqka .ek uy;a Wv`.=fjka wdvïnrfhka is;k msßila fjhs' tuksid wdorh iïnkaO l%shdjka j,§ fudjqka t;rï l%shdldÍ msßila fkdfõ'


f;jk remhg wkqj
Tnf.a fmïj;shf.a fyda fmïj;df.a fufia mj;Skï Tn we;a;gu jdikdjka; whl= fõ' fudjqka b;du;a wdornr mqoa.,hska fõ' ieu úgu wfkld .ek fidhd n,k w;r wfkldg wjYH ishÆ foa /ljrKh ,nd §ug hqyqiq¿j jev lghq;= bIag isoaO lrhs'


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය