HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

NEWS  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya
m<Èk we`.s,a, foi n,d Tyq fyda weh ms,snoj ish,a, oek.kak leu;so@


Tfí fmïj;d fyda fmïj;shf.a u`.=,a uqoao weiq muKska uyd fudav jevla hehs Tng is;kjd fkdjkqudkhs' kuq;a Tfí u`.=,a uqoao m<Èk
we`.s,a, tfyu;a ke;s kï fjoe`.s,a, wf;ys wfkl=;a we`.s,s j,g idfmalaIj fmkajk È.ys fjki Tfí fm!reI;ajh ms<sno fndfyda foa úoydmdhs'
oeka wm wjfndaO lr.uq fuys we;s úoHd;aul miqìu' Tfí fjoe`.s,af,ys È. Tn l=vd ld,fha ujf.a .¾NdIfha isák wjêfha§ Tn uqyqK fok fgiafgdiafgfrdaka kï fyd¾fudkfha m%udKh wkqj fjkia fõ' Tfí uqÿ we`.s,a, tfyu;a ke;s kï fjoe`.s,a, È.ska jeä jkak jkak Tfí msßñ fm!reI;aj .;s .=K jeä fõ'
m<uq remhg wkqj
Tfí we`.s,s m<uq refmfha mßÈ msysghs kï Tn Tnf.a hy¿jka iy mjqf,a Woúh w;r is;a we`o.kakd iq¿ mqoa.,hl= fõ' kuq;a Tn ;rul wldrfha laIKslj fldamjk mqoa.,hl= o fjhs' thg fya;=j jkafka Tn fndfyda úg wjOdkï .ekSug leu;s mqoa.,hl= ùuhs' fudjqka fndfyda úg yuqod Nghska" bxðfkarejka" fm%fy,sld úi§fï ukd ksmqk;ajhlska hq;a mqoa.,hska fõ'


fojk remhg wkqj
fudjqka ;uqka .ek uy;a Wv`.=fjka wdvïnrfhka is;k msßila fjhs' tuksid wdorh iïnkaO l%shdjka j,§ fudjqka t;rï l%shdldÍ msßila fkdfõ'


f;jk remhg wkqj
Tnf.a fmïj;shf.a fyda fmïj;df.a fufia mj;Skï Tn we;a;gu jdikdjka; whl= fõ' fudjqka b;du;a wdornr mqoa.,hska fõ' ieu úgu wfkld .ek fidhd n,k w;r wfkldg wjYH ishÆ foa /ljrKh ,nd §ug hqyqiq¿j jev lghq;= bIag isoaO lrhs'


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය