HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

NEWS  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya
;reKshla rjgdf.k wehf.au ksjfia ojia 3 la uOqiuh .; l< wkx.hd meÿrg;a fkdlshd udrejqKq ksid ;reKsh Èú kidf.k

;ksj isák fmïj;shf.a ksfjig meñK Èk 3la tys k;rj isá fmïj;dg miqod Wfoa újdy úh hq;= hehs yÈisfha ksfjig wd ;reKshf.a mshd mjid we;' thgo tl. ù fmïj;d t<sfjkhdfï fydr ryfia mekf.dia ;sîu ksid ,eÊcdjg
m;a ;reKshla ;u ksfji ;=<§u f., je,,df.k ñhf.dia we;' bl=;a 26 Èk fuf,i ishÈú kidf.k we;af;a Ydka;smqr mÈxÑ 19 yeúßÈ ;reKshls'wehf.a uj fuhg jir 4 lg muK fmr mshdf.ka fjkaù f.disks' lemafmáfmd< m%foaYfha keje;S lïlre /lshdjla lrk mshd ksfjig tkafka udihlg fo;=ka j;djls' fï ksid ;reKsh ksfjfia ;ksj Ôj;aj we;s w;r weho kqjrt<sh k.rfha wdmk Yd,djl /lshdj lr ;sfí' tys§ weh tys fiajh l< whl= iu. fmñka fj<S we;' bka wk;=rej Tyq ;reKsh iu. weh ;ksju fjfik ksfjig f.dia ;sfí'

kd÷kk ;reKfhla fuu ;reKsh iu. tl È.g ojia ;=kla tu ksfjfia isák nj ÿgq wi,ajdiSka ;reKshf.a mshdg ta nj ÿrl;kfhka okajd we;' ta wkqj tÈku meñKs mshd ksfjfia isá tu ;reKhdg mjid we;af;a wo ojfi;a fï úÈhgu ksfjfia k;rù isg fyg Wfoau lido ne£ug hd hq;= njhs' Tyq thg lsisÿ fjkila fkdfmkajd tl. ù ;sfí'

lS mÈßu Tyq tÈk rd;%sfhao tu ;reKshf.a ksfjfiau k;r ù kskaog .sh;a miq Èk n,k úg fydr ryfia mekf.dia ;sìKs' ta wkqj l,n, jQ mshd Tyq .ek ;jÿrg;a fidhd ne,Sfï§ fy<sù we;af;a Tyq ore ;sfokl=f.a msfhla jk w;r fuu ;reKsh rjgdf.k fmïfldg we;s njhs'

ta nj oek.;a ;reKsh mshd ksfjiska msgj .sh fudfyd;l fufia ishÈú ydkslrf.k ;sìKs'


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය