HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Loading...

Law Student Caught Driving An Ambulance to Win A Bet  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya
ì.aueÉ hd¿jkaf.a TÜgqjg
weïìhq,kaia tlla biaiQ
kS;s isiqjd udÜgqcd;sl wlaIsodk ix.uhg wh;a .s,ka r:hla meyerf.k hñka isá kS;s úoHd,fha wOHdmkh ,nk YsIHhl= l=re÷j;a; fmd,sish u.ska fmf¾od ^06 jeksod& w;awvx.=jg f.k we;' Tyq fuu l%shdj isÿ lr we;af;a wêl f,i îu;aj isá fudfyd;l jk w;r fmd,sishg mjid we;af;a ì.aueÉ tlg fiÜjQ hd¿jka iu.
TÜgqjla we,aÆ nj;a mq¿jkakï weïìhq,kaia tl Wiai,d
fmkakmx hhs hd¿jka ;udg lS nj;ah'
;ud tu r:h meyer.;af;a úfkdaohg nj;a weïìhq,kaia tlla fydfrka /f.k hdfuka ;udg m%;s,dNhla ke;s nj;a fmkajd ÿka Tyq ;ud ksoyia lrk f,i fmd,sishg weúá,s lr ;sfí'
ielldr kS;s YsIHhd fld<U m%Odk ufyia;%d;ajrhd fj; Bfha ^07 jeksod& bÈßm;a lsÍfuka miq remsh,a oi ,laIhl YÍr wem u; uqodyer ;sfí' îu;aj isá ish ñ;=rka iuÕ TÜgqjla we,a,Sfuka miq ielldr kS;s YsIHhd fuu .s,ka r:h meyerf.k hoa§ ta miqmi mkakdf.k .sh fmd,sia ks,OdÍka fld<U fn!oaOdf,dal udj; wdikakfha§ th k;r lr w;awvx.=jg f.k ;sfí'
fld<U wdkkao kd,kao uy l%slÜ ;r.h wjika ùfuka miq tu ;r.h keröug meñK isá iellre ish ñ;=rka iuÕ tia' tia' iS' l%Svdx.Kfhka msgù we;af;a fmf¾od rd;%S 7'00 g muKh' tfia msgùfuka miq ñ;=rka iuÕ îu;aj isá iellre fuu TÜgqj w,a,d we;'


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය