HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Law Student Caught Driving An Ambulance to Win A Bet  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya
ì.aueÉ hd¿jkaf.a TÜgqjg
weïìhq,kaia tlla biaiQ
kS;s isiqjd udÜgqcd;sl wlaIsodk ix.uhg wh;a .s,ka r:hla meyerf.k hñka isá kS;s úoHd,fha wOHdmkh ,nk YsIHhl= l=re÷j;a; fmd,sish u.ska fmf¾od ^06 jeksod& w;awvx.=jg f.k we;' Tyq fuu l%shdj isÿ lr we;af;a wêl f,i îu;aj isá fudfyd;l jk w;r fmd,sishg mjid we;af;a ì.aueÉ tlg fiÜjQ hd¿jka iu.
TÜgqjla we,aÆ nj;a mq¿jkakï weïìhq,kaia tl Wiai,d
fmkakmx hhs hd¿jka ;udg lS nj;ah'
;ud tu r:h meyer.;af;a úfkdaohg nj;a weïìhq,kaia tlla fydfrka /f.k hdfuka ;udg m%;s,dNhla ke;s nj;a fmkajd ÿka Tyq ;ud ksoyia lrk f,i fmd,sishg weúá,s lr ;sfí'
ielldr kS;s YsIHhd fld<U m%Odk ufyia;%d;ajrhd fj; Bfha ^07 jeksod& bÈßm;a lsÍfuka miq remsh,a oi ,laIhl YÍr wem u; uqodyer ;sfí' îu;aj isá ish ñ;=rka iuÕ TÜgqjla we,a,Sfuka miq ielldr kS;s YsIHhd fuu .s,ka r:h meyerf.k hoa§ ta miqmi mkakdf.k .sh fmd,sia ks,OdÍka fld<U fn!oaOdf,dal udj; wdikakfha§ th k;r lr w;awvx.=jg f.k ;sfí'
fld<U wdkkao kd,kao uy l%slÜ ;r.h wjika ùfuka miq tu ;r.h keröug meñK isá iellre ish ñ;=rka iuÕ tia' tia' iS' l%Svdx.Kfhka msgù we;af;a fmf¾od rd;%S 7'00 g muKh' tfia msgùfuka miq ñ;=rka iuÕ îu;aj isá iellre fuu TÜgqj w,a,d we;'


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය