HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Kotadeniyawa School Boy Arrested for Illegal Drug Case  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya

fldgfoKshdj 17 yeúßÈ isiqjd
l=vq isoaêhlg
kej; fmd,sish we,a¨fõ

fndre fpdaokdjla lr m,s.kako@miq.sh ld,fha wdkafoda,khla we;s l< fldgfoKshdj fiahd if|õñ ±ßh >d;k isoaêhg wod<j uq,a ld,fha fmd,sish u.ska ielmsg w;awvx.=jg f.k ksoyia lrkakg
isÿjQ nv,a.u" wlrka.y mÈxÑ 17 yeúßÈ iqrkacka iq§ma fifkúr;ak isiqjd isoaêfhka udi lsysmhlg miq u;al=vq <`. ;nd.ekSfï isoaêhla iïnkaOfhka Bfha kej; fmd,sia w;awvx.=jg m;aj ;sfnkjd'
Èjq,msáh fmd,sisfha ks,OdÍka msßila mskaklef,a m%foaYfha§
fï ;reKhd iy Tyqf.a ñ;=rka ;sfofkl= fmd,sish w,a,d.kakd wjia:dfõ fyfrdhska ñ,s.%Eï 17la fuu isiqjd <Õ ;sî fidhd.ekqKq nj;a fiiq ñ;=rka ;sfokd <Õ fyfrdhska ñ,s.%Eï 59la ;snqK nj;a fmd,sish mjikjd'
Tjqka isõfokd wo ñkqjkaf.dv ufyaia;%d;a yuqjg bÈßm;a lsÍfuka wk;=rej ,laIhl wem u; ksoyia lr ;sfnkjd'
wem ,eîfuka wk;=rej udOH fj; woyia ±lajQ Tyq mjid ;snqfka ;ud <`. tjeks u;al=vq fkd;snqK nj;a ;ud hd¿fjl=f.a ksjig .sh wjia:dfõ fmd,sish tlajru meñK Tjqka ish,a, w;awvx.=jg .;a nj;ah'

flfia fj;;a Tyq tu fpdaokd m%;slafIam lrñka udOH fj; woyia ±lajQfha lsishï mels,Sulsks' Tyqf.a ujo udOH fj; lreKq lshñka tu fpdaokd m%;slafIam l< kuq;a ta.ek t;rï ±kqulska l;d lrk j.la fmfkkakg ;snqfka ke;'

fuu isiqjd we;a;gu tjeks ldrKdjla wjOdrKh lrkafka kï fmd,sish u.ska Tyqg fndre fpdaokdjla fhduqlr m,s.ekSula isÿ l<do hk ielho u;=fõ'
ukao fldgfoKshdj isoaêfha§ Tyq jer§ulska w;awvx.=jg .ekSu ksid;a Tyq wiNH o¾Yk ùäfhd krUk my;afmf<a yeisÍï we;s isiqfjl= f,i udOH yryd yxjvq .eiSu ksid;a we;sjQ wjudkh fjkqfjka fmd,sisfhka fldaáhl jkaÈ b,a,d udkj ysñlï kvqjlao f.dkq lr we;s wfhl= jk ksidh'
isiqjdf.a fyfrdhska isoaêh .ek jeäÿr úNd.h ,nk 15 jkod isÿ lrkakg kshñ;h'


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය