HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Independence Square Couple Problem (Video)  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya
nqlsh m;a;= l< ksoyia p;=ri% fmï m<ys,õj .ek wdrlaIlhdf.a leurdfõ igyka jQ Tn fkdÿgq ùäfhdaj  (Video)

‘ojig ´ks ;rï Th jf.a lm,a tkjd"

hkak lSju thd,d mdvqfõ hkjd"Tfydu lshjkak tkafka kE‘‘


fld<U ksoyia p;=ri% NQñfha isá fmï hqj,la tys wdrlaIl ks,OdÍka iu. wdrjq,la we;slr .kakd wdldrh
oelafjk ùäfhdajla fï jk úg wka;¾cd,hg tlaù ;sfnkjd'

Bfha iji 4 g muK fld<U ksoyia p;=ri%hg meñKs fuu fmïj;=ka hqj< tys jdä ù isg we;s w;r tu ia:dkfha kS;s Í;sj,g th mgyeks neúka wdrlaIl ks,OdÍka Tjqkag tu ia:dkfhka bj;a jk f,i oekqï § ;snqKd'tysÈ fmïj;sh yd fmïj;d úiska wdrlaIl ks,OdÍka iu. we;slr .;a wdrjq, fmïj;d úiska ùäfhda lr Tyqf.a f*ianqla .sKqu yryd wka;¾cd,hg uqod yer ;snqKd'

fï isoaêh ms<sn| fidhd ne,Sug tu ia:dkhg .sh ysre f.disma lKavdhug isoaêh jQ wjia:dfõ t;ek isá wdrlaIl ks,Odßfhl=f.a cx.u ÿrl;kfha isoaêh rE .; jQ ùäfhdajo ,nd.kakg yels jqKd'
tfukau tys kS;suh ;;a;ajh ms<sn| úuiSfï§ wdrlaIlhska wm yg mejiqfõ tu ia:dkfha fmïj;=kag ld,h .; lsÍu i|yd kS;sfhka bvla fkdue;s njhs' ;jo ksoyia p;=ri% mßY%fha isÿlrk iEu lghq;la i|ydu ixialD;sl fomd¾;fïka;=fjka wjir .ekSug wjYH nj;a Tjqka mjid isáhd'

fï w;r tu ia:dkhg wm .sh wjia:dfõu meñKs fmï hqj, lsysmhlgu wdrlaIl ks,OdÍka úiska iqyoj wjjdo lr kej; yrjd hjkq oel.kakg ,enqKd' Tjqkag mjrd we;s rdcldßhg wkqj kS;sh l%shd;aul lsÍug fuu ks,OdÍka ne£ isák nj;a ta ms<sn|j hï .eg¿jla mj;Skï ixialD;sl fomd¾;fïka;=fjka úuid lreKq oek.; yels nj;a Tjqka jeäÿrg;a wm yuqfï mjid isáhd'

isoaêh jQ wjia:dfõ§ wdrlaIl ks,Odßhd ,nd.;a ùäfhdaj my;ska'''''''


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය