HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Home Entrance Vasthu Tips  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya  
ksjfia m%odk fodrgqj Tfí Èhqkqj nj oek isáhdo'Tfí Èhqkqjg b;d jeo.;a ,smshla"wksjd¾fhka n,kak' 

ksjfia m%Odk fodrgqfõ kqiqÿiq msysáu u; Tnf.a ÈhqKqj weK ysák nj Tn okakjdo@ta fia kï my; fodaIhka u; ksjfia m%Odk fodrgqj msysgd we;akï Tfí fukau mjqf,a ÈhqKqjo tal ;ek k;r fõ'   Tfí ksji
Tng fïkau mjqf,a ishÆ fokdgu isßl; lekaok Tfí mjqf,a i;=g iu.sh"ÈhqKqj we;s lrjk f;da;ekakls'ksje/È jia;= úoh wkqj wx. iïmq¾K ksjila Tng fukau Tfí uqÆ mjq,gu isßl; lekaohs'ksjfia m%Odk fodrgqfõ msysáu u; Tfí ksjfia oajdr fõo fodaI mj;sk nj jia;= fõ§kaf.a u;hhs'fï u.ska ksjig úúO lror"ndOl we;s fõ'fï ioyd n,mdk jdia;= fodIhka yÿkd .eksug úisy;r meh mdGl Tng wjia:djla we;'* ksjfia m%Odk fodr bÈßmsg úYd, .ila ;sìu;a"tu .i ksid ksjig ysre lsrK wdf,dalh fkdjeáfïka wÿre iajdNdjhla .eksfïka ksjeishkag ks;r úúO lror fïkau wukqI fodI we;s úugo bv lv we;'fï ksfjia j, isák ÿ orejkago n,j;a úmdl isÿúh yelsh'

*ksjfia m%Odk fodrgqj bÈßmsg uv j,la"mqrka jq l=Uqrla"msysáu ksid ksjeishkag ks;r lK.dgqodhl isoaÈka fïkau lror lïlfgdÆ j,go uqyqK meug isÿfõ'ksjeishkaf.a lS¾;Skduhgo ydks isÿ fõ'

*;u ksjfia m%Odk fodrgqjg bÈßfhka ;j;a ksjil ì;a;shla fyda fodrla ;sìfuka o ksjeishkaf.a lS¾;skduhg ydks isÿ fõ'fïysÈ ksjeishkag weiajy lgjy fodI fukau fidr i;=re msvd o we;s fõ'

* ksjfia m%Odk fodrg yß fl,ska m%Odk fodr wdikakfhau <sola msysgd we;akï ta jeks ksjeishkag ysfia frda."iakhq frda."udkisl frda. hkdÈ we;s úfuka wmlS¾;shla isÿfõ'ksjfia iduh ìo jefÜ'

*ksjfia m%Odk fodr bÈßfhka fidfydka fld;la"iqidk Nqñhla"wdodykd.drhla mej;sfuka ksjeishkaf.a Okh úkdY fõ'f,v ÿla lror j,g uqyqK meug isÿfõ"ÈhqKqjla n,dfmdfrd;a;= úh fkdyel'
 fï jeks fodIhka Tnf.a ksjfia m%Odk fodrgqjg n,md we;akï ta ms<sno  oekqj;a úfuka ke;s jq ÈhqKqj kej; ,nd .; yel'

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය