HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

News  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya
,sx.slj tl;=ùug fmr ljodj;a uq;%d lrkak tmd' (Video)


,sx.sl tl;=ùulska miqj Wv mekafkd;a" .eí.ekSu je<flk nj iuyre úYajdi lrkjd' ,sx.sl;ajh yd ine¢ tjeks ñ;Hd úYajdi ;j;a fndfyduhla ;sfnkjd' wms Tnj oekqj;a lrkafka fndfyda fofkla úYajdi lrk ;j;a
tjeks tla ñ;Hd úYajdihla ms<sn|jhs',sx.slj tl;=ùug fmr uq;%d lrkjdkï" uq;%d ud¾.fha wdidok ;;ajhka we;sùu j,lajd .kakg mq¿jka nj Tn wid we;s' kuq;a tys§ we;a;gu isÿjkafka Bg yd;ami m%;súreoaO fohls' ffjoHjreka mjik mßÈ" ,sx.slj tl;= ùug fmr Tn is;d u;du uq;%d l<fyd;a" uq;%d ud¾.fha wdidok ;;ajhka we;sùug jeä bvlvla mj;skjd'


,sx.slj tl;= ùug fmr uq;%d lf,d;a" uq;%d ud¾.fha wdidok ;;ajhka we;sùug jeä wjodkï ;;ajhla we;s nj fu!;sl frda. úfYaI{fhl= jk fâúâ l*auka uy;do jeä ÿrg;a mjid isákjd'

,sx.sl tl;=ùul§ uq;%d ud¾.h foig nelaàßhdjka ;,aÆ ùug yelshdj ;sfnk w;r" uq;%dYh ;=,g .uka lfrd;a myiqfjkau wdidok ;;ajhla jqk;a we;sfjkakg mq¿jka'

tu ksid ,sx.slj tl;= ùfuka miqj uq;%d lsÍu ;uhs jvd;a iqÿiq jkafka' fudlo"  uq;%d lsÍfï§ uq;%d ud¾.h ;=,g we;=¿ ù we;s nelaàßhdjka msgùula isÿfjkjd' tajf.au jeämqr c,h mdkh lsÍuo b;du;au jeo.;a nj fyd¢ka u;l ;nd.kak'


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය