HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Heres the secret to effectively reduce fat thighs footing two weeks  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya
i;s foflka l,jdj, uy; w.,lska wvqlr .ekSu i|yd M,odhs ryia fukak'

fndfyda ldka;djka fuu .egÆfjka msvd úÈkjd' YÍrfha ia:q,;ajh wvq lr.; hq;= .egÆuh m‍%foaY  jkafka l<jd iy Worhhs' l<jj, ia:q,;ajh wju lr.ekSug myiq yd M,odhs C%u ;shkjd' i;s foflka l<jj,
ia:q,;ajh wju lr.ekSug fjfyilr C%shdldrlï fyda wdydr md,kh lsug fmr my; ;dlaIKsl C%u Ndú;d lrkak'mdo iïNdykh lsÍu'

mdoj, l,j Èkm;d iïNdykh lsÍfuka mdoj, reêr .ukd.ukh yd mdoj, leá ù we;s fïoh wvq lr .; yel'

l<jdj, m‍%udKh ukskak'

wdrïNl mshjr f,i Tfí l<jj, m‍%udKh uek .ekSu isÿ l< hq;=h… ta i|yd kefuk iq¨ ñkqï máhla fyda kQ,a lene,a,la Ndú;d l< yel'
f;dard.;a Èkhl fyda i;shlg jrla l<jj, m‍%udKh uek Tfí id¾:l;ajfha m‍%;sM, Èkfmd;l igyka lr .kak'

C%shdldrlu wdrïN lrkak'

mßY‍%uhla ord C%shdldrlï  lsÍu wdrïN lsÍu wjYH fkdjqj o" Tfí wdydr ms<sfj, wkqj ldhsl C%shdldrlï fjkia lr.; hq;=h' Èklg úkdä 20 la muK úhdhu lsÍu iajNdúlj nr wvq lr .ekSug yd reêr .ukd.ukh j¾Okh lr .ekSug   fydo C%uhls'
mdoj, fmaYS i|yd jHDhdu lrkak… weú§u" mh tiùu" wek;nd .ekSu" bÈßhg mek myr §u iy nhsisl,a me§u l,jj, ia:q,;ajh oykh lsÍug wdo¾Y úhdhdï lsysmhls'

le,ß m‍%udKh wvq lr .ekSu'

le,ß ms<sn| wjOdkh fhduq lrkak… wdydr m‍%udKh wvq lr Èklg le,ß 1500 la muK oykh lr.kak'
Tfí wdydr j,ska fidavd j¾." meKsri iq¨ wdydr j¾. bj;a lrkak' kuq;a Tfí wdydr ms<sfj; iïmQ¾Kfhka fjkia lr .; hq;= ke;'
Èklg m‍%Odk wdydr fõ,a j,g wu;rj Tn .kakd wdydr fõ,a m‍%udKh wvq lr.kak' wdydr kS;s Í;s j,g yd wNsfhda. j,g wjk;j wdydr wkqNjh iSñ; lrkak'
fujeks myiq C%u wkq.ukfhka l<jj, ia:q,;ajh w.,lska muK wksjd¾hfhka wvq lr.; yel' by; i|yka C%ufõo wkq.ukh lsÍu isyska fomd yd l<jd ,nd.ekSu i|yd bjy,a fõ'


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය