HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Health  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya
w¾Yia frda.h ksjfia§u iqjlr.kafka fufyuhs'

w¾Yia i|yd wdf,amlrkq ,nk wem,a iqrd úkdlsß (apple cider vinegar )" fnfy;a fndkjd fiau YÍrhg fyd¢ka wjfYdaIKh fjkjd'

wNHka;ßl iy Ndysr w¾Yia frda.S ;;ajhka i|yd id¾:lj m%;sldr lsÍug
yelsùu fuu m%;sldrfha we;s úfYaI;ajhla f,i y÷kajkakg mq¿jka'

 

mq¿ka .=,shla f.k th wem,a iqrd úkdlsß j,ska fmd.jd" msg;ska fmfkkakg ;sfnk w¾Yia ia:dkfha ñks;a;= 30la muK ;ndf.k isákak' th bj;al< miqj w¾Yia ;;ajh jvd;a wvqù we;s nj Tng fmfkaú'

fuu m%;sldrh Èkm;d isÿlsÍfuka id¾:l m%;sm, ,nd.kakg Tng mq¿jka'

kuq;a wNHka;ßl w¾Yia ;;ajhla i|yd kï" wem,a iqrd úkdlsß nq,Ü tlla f,i YS;lr f.k .=o ud¾.h ;=,g we;=¿ lr.kak'

fuu m%;sldrh meh 24la we;=,; l%shd;aul fjkjd'

tajf.au ojia 3la jeks ld,hla mqrdjg msi.;a uDÿ wdydr muKla wkqNj lsÍuo b;du;au jeo.;a nj fyd¢ka u;l ;nd.kak'

by; i|yka lrk,o wem,a iqrd úkdlsß iqmsß fj<|i,lska Tng myiqfjkau ñ,§ .kakg mq¿jka'


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය