HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Health  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya
f,dj úYsIag;u iajNdúl r;s m%fndaOlh fukak' 

meKs flduvq hkq fndfyda fofkla m%sh lrk b;du;au .=Kodhl m,;=rls' ,sx.sl Yla;sh jeäÈhqKq lsÍfï iqúfYaIS yelshdjla Bg ;sfnkjd lsõfjd;a Tn
úYajdi lrkjdo @

ldudYdj jeäÈhqKq lr.ekSu i|yd Ndú;d lrk õhd.%d T!IOhg iudk lrkak mq,ajqka ;j;a iajNdúl ksIamdokhla ;sfnkjdkï ta meKsflduvq njhs b;d,shdkq úoHd{hska mjikafka' fu!;sl frda. Ñla;sidj ms,sn| jQ c¾k,fha m<jQ wOHhkhlg wkqj" meksflduvq j, we;s isg%shq,hska lshk weuhsfkda wï,hg msßñ ,s.=jg iemfhk reêr m%udKh jeäÈhqKq lsÍfï iqúfYaIS yelshdjla ;sfnkjd' õhd.%d j,skao isÿlrkafka thuhs" kuq;a õhd.%d j, fuka fjk;a lsis÷ w;=re wdndohla ñka we;sfjkafka keye'

meksflduvq j, ishhg 92la ;rï jQ m%udkhla c,h ;snqk;a" úgñka iS o nyq,ju wka;¾.;j mj;skjd' meKs flduvq f.ähl we;af;a le,ß 71la ;rï jQ iq¿ m%udKhla ksid YÍrfha nr wvqlr.ekSug fjfyfik whg th b;du;au m%fhdackj;a fjkjd'
õhd.%d fjkqjg Ndú; l<yels iajNdúl r;s m%fndaOlh'

meksflduvq
fo¿ï
wjYH kï f,uka hqI iaj,amhla tl;= lrkak mq¿jka

fï i|yd Tng wjYH lrkafka" f,dl= meksflduvq f.ählska 1$4 " fo¿ï f.ähla iy foys f.ähl hqI muKhs' ta ish,a,u fyd¢ka wUrdf.k miqj fmrd.kak'

tf,i ilid.;a ñY%Kfhka fldamam 1$3la WoEik ysianv iy rd;%S wdydrh .ekSug m%:uj mdkh lrkak' Tfí YdÍßl nr iy m%udKh wkqj tu m%udKh fjkia lr.kakjd kï jvd;a iqÿiqhs' fuu ñY%Kfha we;s iajNdúl ridhkslhkag ia;+;s jka; fjkak ,sx.sl Yla;sh jeäÈhqKq lrf.k jeä ,sx.sl wdYajdohla ,nd.kakg Tng yelshdj ;sfnkjd'


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය