HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Gossip Lanka Hot News (Video)  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya
w¨;a pC%f,alhla… fodia;r,df.a úOdhl ;;ajh wfydaishs''

Wvqfõ Oïudf,dal ysñ lshkafka w,s fndre – yeßika

Nsla‍IQka ke;sj mkai,a jefyhs'' msgráka yduqÿrejre f.kajkak fjhs''

rdc.sßfha§ pïmsl ymamd m,d .shd kï jerÈhs'' kS;sh jyd C%shd;aul úh hq;=hs''w¨;a pC%f,alhla… fodia;r,df.a úOdhl ;;ajh wfydaishs''

rch úiska ksl=;a lr we;s rdcH fiajh i|yd jQ kj jegqma pC%f,aLh ksid ffjoHjreka fuf;la ie,l+ úOdhl fYa%Ksfha ;;a;ajh bj;a we;s nj;a fuf;la fkd;snQ jegqma yd jegqma j¾Ol úIu;djla we;s ù ;sfnk nj;a iuia; ,xld ffjoH ks,OdÍkaf.a ix.uh mjihs'

ffjoHjreka 17"000lg muK fuu pC%f,alh ksid oeä widOdrKhla isÿj we;ehso mjik ix.uh udkj ysñlï fldñiug fï iïnkaOfhka meñKs,s l, njo ioyka lrhs'


Wvqfõ Oïudf,dal ysñ lshkafka w,s fndre – yeßika

udÿ¿jdfõ fidaNs;ñhka >d;kh lf,a hhs Wvqfõ Oïudf,dal ysñhka t,a, lrk fpdaokdj w,s fndrejla hhs weu;s mS' yeßika uy;d mjihs'

weu;sjrhd i|yka lrkafka tu wmj;aùu >d;khla hhs iel kï Oïudf,dal ysñhka l, hq;af;a jydu ryia‌ fmd,sishg meñKs,s lsÍu njhs'

fuu ielh ld,hla .sh miq we;s jQfha ukaoehs m‍%Yak lrk weu;sjrhd l,ska fuu m‍%ldYh lf,a kï foayh NQñodkh lr mÍla‌IKh meje;aùug fmd,sishg yelsj ;snQ njo i|yka lrhs'Nsla‍IQka ke;sj mkai,a jefyhs'' msgráka yduqÿrejre f.kajkak fjhs''

bÈßfha§ furg mkai,aj, jev jdih lrkafk úfoaYSl ysñjreka f.kaùug isÿjkq we;s nj iqúis m;a;=fõ m‍%Odk ix>kdhl legj, Oïudrdu ysñfhda lshd isáhy'

uy fldakajej Ñ;a; iudê úfõldY‍%ufha§ mej;s W;aij iNdjla wu;ñka tysñhka lshd isáfha wo jk úg mkai,aj, NscIqka jykafia,d fkdue;s nj;a mkai,a fol ;=kla n,d .kakg isÿj we;af;a tla Nsla‍Iqka jykafia ku;g nj;ah'

isxy, mjq,a fmdfydauhl wo bkafka tla msßñ oqjl= ksid mkai,aj, uyK lrkak orejka ke;s ksid bÈßfha§ furg jev isákq we;af;a msgrgj,ska jevu yduqÿrejka jkq we;ehso Wka jykafia lshd isáhy'rdc.sßfha§ pïmsl ymamd m,d .shd kï jerÈhs'' kS;sh jyd C%shd;aul úh hq;=hs''

rdc.sßfha§ isÿ jQ ßh wk;=r weu;s pïmsl rKjl w;ska ù Tyq fjk;a mqoa.,fhl= bÈßm;a lf,a kï th nrm;, jrola hhs weu;s ohd .uf.a uy;d mjihs'

tjka isÿùula hymd,khg wys;lr njo mjik weu;sjrhd weu;s pïmsl rKjlg tfrysjo kS;sh C%shd;aul úh hq;= njo lshd isà' rEmjdyskS ixjdohlg tlafjñka weu;sjrhd fï woyia m, lf,ah'


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය