HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Gossip Lanka Hot News (Video)  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya
ug fld;rï neK jeÿk;a fkdfrdÉfpda, ke;skï wo uq¿ rgu w÷f¾''

iqn w¨;a wjqreoaog l,ska ÿrlk weu;=ï .dia;= noao 44%g k.S

frðfkd,aÙg" wuqkq.ug" rejkag Y‍%S,ksm n, uKav,fha§ yQ lsh;s''

‘ck igk’ ffu;‍%Sg fyda Y‍%s,ksmhg úreoao kE'' úkh mÍla‍IK wkjYHhs''
ug fld;rï neK jeÿk;a fkdfrdÉfpda, ke;skï wo uq¿ rgu w÷f¾''

wdkavqfõ m‍%OdkSka úiska Ökhg neK jeÿko fkdfrdÉfpda, ke;akï wo uq¿ rgu w÷f¾ nj ysgmq ckdÈm;s uyskao rdcmla‍I uy;d mjihs'

ljqreka fldf;la ;ukg fpdaokd l,o ck;dj ;uka iu.’ isákd njo Tyq lshd isáfhah'


iqn w¨;a wjqreoaog l,ska ÿrlk weu;=ï .dia;= noao 44%g k.S

rch úiska tk udifha isg isÿ lrk nÿ by, kexùu iu. ÿrl:k .dia;=j,g jeÜ nÿ m‍%;sY;h 44‍% la muK jkq we;ehs jd¾;d fjhs'

fï jk úg ÿrl:k .dia;=j,g 25%‍ úÿ,s ixfoaY noaola yd 2%‍ fiia noaola muKla wh lrk w;r fhdað; nÿ ixfYdaOk hgf;a 15‍% jeÜ noao yd 2%‍ l cd;sl f.dvke.Sfï noao ÿrl:k ì,am;g w¨;ska tl;= ùu;a iu. cx.u fyda ia:djr ÿrl:kg 44%l noaola tla fjhs'

tkï ì,am; re' 1000$&g remsh,a 440$& l noaola tl;= fjhs'frðfkd,aÙg" wuqkq.ug" rejkag Y‍%S,ksm n, uKav,fha§ yQ lsh;s''

Èjq,msáh Y‍%s,ksm wdik n, uKav,h wo le|jQ wjia:dfõ§ frðfkda,aÙ l=f¾ W;=f¾ wdKavqldrjrhdg" ir;a wuqKq.u weu;sjrhdg yd ysggq uka;‍%S rejka rK;=x.g tys isá msßi úiska yQ ;enQy'

yuqj le|jd ;snqfka pkaok chfldä úiska jk w;r ishhl muK idudðl iyNd.S;ajhla ;sìk'

fuu yuqj i|yd lsisu udOH wdh;khlg wdrdOkd lr fkd;sîu úfYaI;ajhls'


‘ck igk’ ffu;‍%Sg fyda Y‍%s,ksmhg úreoao kE'' úkh mÍla‍IK wkjYHhs''

miq.sh 17 jeksod fld<U yhsâ msáfha§ taldnoaO úmla‍Ih úiska ixúOdkh lrk ,o ‘ck igk’ úfrdaO;djg iyNd.S jQ Y%S,ksm yd ikaOdk uka;%Sjreka iïnkaOfhka úkh l%shdud¾. .ekSug Wjukd ke;ehs tcksi uyf,alï weu;s uyskao wurùr uy;d mjihs'

Y%S,ksmh fyda ckdêm;sjrhd tu <sfha§ lsisfjl= úiska úfõpkh fkdl< ksid tjka úkh C%shd ud¾. .ekSu Wjukd ke;ehso Tyq i|yka lrhs'


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය