HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Gossip Lanka Hot News (Video)  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya
isys ke;s ika§ma f.or f.k hkakehs frdayf,ka lshhs'' ujqmshka ;e;s.ks;s'' foaYmd,k n,mEula''@ (Video)

úÿ,sh ke;s jqfka ux ,hsÜ fydrlx lr,d wfm j;af;a j, odmq ksid''

udi tlyudrlg miq fhdaIs;g wem ,efí''

lr.kak fohla kE'' rg mqrd úÿ,sh lmkjd'' – ,xúu
isys ke;s ika§ma f.or f.k hkakehs frdayf,ka lshhs'' ujqmshka ;e;s.ks;s'' foaYmd,k n,mEula''@

miq.sh 28 jkod rdc.sßfha§ weu;s pïmsl rKjl úiska meojQ nj lshk r:hl je§u ksid widOH ;;ajfhka fld<U cd;sl frdayf,a oeä i;aldr tallfha m‍%;sldr ,nk iïm;a ika§ma ksjig f.k hkakehs frday,la n,OdÍka Tyqf.a ndrlrejkag okajd ;sfí'

ika§ma fï jk f;la isys ,nd ke;s w;r hdka;ñka w;mh fi,ùula muKla lroa§ ksjig f.k hkakehs mejiSfuka Tyqf.a {d;Ska ;e;sf.k isá;s'

fufia isÿ jkafka foaYmd,k n,mEula u; úh yels hhso ika§maf.a ñ;=rka fpdaokd lr;s'


úÿ,sh ke;s jqfka ux ,hsÜ fydrlx lr,d wfm j;af;a j, odmq ksid''

Bfha ,xldj mqrd úÿ,sh ì| jegqfka ;uka úÿ,sh fydfrka f.k f.dia j;a;l j, oud we;s ksid hhs f*ianqla ys ;snQ nj ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmla‍I uy;d mjihs'

wo w¨;alfå Widú ixlSrKhg meñKs isá wjia:dfõ§ udOH wu;ñka Tyq fï nj lshd isáfhah'
udi tlyudrlg miq fhdaIs;g wem ,efí''

ßudkaÙ lr isá fhdaIs; rdcmla‍I uy;d we;=¿ miq fofkl=g fld<U uydêlrKh úiska wo Èkfha wem kshu lrkq ,eîh'

Tjqka uqod yßkq ,enqfõ ,laIh ne.ska uqo,a wem yd oi ,laIh ne.ska jQ Yßr wem u;hs'

fuu msßi ßudkaÙ lrkq ,enqfõ iStiatka kd,sldfõ isÿ jQ nj lshk uq,H wC%ñl;d iïnkaOfhka t,a, jQ fpdaokd u;hs'

fuu msßi lvqfj, ufyaia;‍%d;a wêlrKh úiska ßudkaÙ lrkq ,enqfõ miq.sh ckjß 30 jk odhs'


lr.kak fohla kE'' rg mqrd úÿ,sh lmkjd'' – ,xúu


rg mqrd úúO m‍%foaYj, úáka úg úÿ,sh lmd yeÍug isÿjk nj ,xld úÿ,s n, uKav,h mjihs'

Bfha Èkfha we;sjQ úÿ,sh úikaê ùfuka fkdfrdÉfpda, n,d.drh wC%Sh ùu we;=¿ fya;= lsysmhla u; fufia úÿ,s lmamdÿjla lsÍug isÿjk njo uKav,h lshhs'

úÿ,sh lmk ld, iSudjla iïnkaOfhka ksYaÑ;j lsj fkdue;s hhso uKav,h i|yka lrhs'Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය