HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Gossip Lanka Hot News (Video)  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya
ud ysf¾ oeuq lsisfjl= iu. ;ry kE'' kuq;a nqoaOd.ug tfrys l=uka;‍%Khla ;sfnkjd'' – Wvqfõ ysñ'' (Video)

f*dkafialdf.a md¾,sfïka;= m‍%ldYhg fodvïmy, ysñf.ka lK mef,k ms<s;=rla'' (Video)

yïnkaf;dg jrdh yeÿfõ uuhs'' – pkao%sld

msáj,g wmuK w.hla'' 7'50lska ñ, by, oefï'' jeÜ noao;a <. tkjd''


ud ysf¾ oeuq lsisfjl= iu. ;ry kE'' kuq;a nqoaOd.ug tfrys l=uka;‍%Khla ;sfnkjd'' – Wvqfõ ysñ''


;uka jykafia ysf¾ oeuqj wh iu. lsisÿ wys;la ke;s nj rla‍Is; nkaOkd.d.; lr ksoyia lrkq ,nQ mQcH Wvqfõ Oïudf,dal ysñfhda mji;s'

mkai,aj, yefok jefvk w,s megjqka mg,jd .ksñka nqoaOd.ug tfrysj l=uka;‍%Khla C%shd;aul fjñka we;s njo Wka jykafia lshd isáhy'


f*dkafialdf.a md¾,sfïka;= m‍%ldYhg fodvïmy, ysñf.ka lK mef,k ms<s;=rla''


m‍%dfoaYSh ixj¾Ok weu;s ir;a f*dkafiald miq.shod md¾,sfïka;=fõ§ lrk ,o m‍%ldYh yryd uq¿ uy;a rg;a rK úrejkq;a mdjd § we;s nj fodvïmy, reyq, ysñfhda mji;s'

fld<U§ mej;s udOH yuqjla wu;ñka Wka jykafia fufia woyia m, l,y'
yïnkaf;dg jrdh yeÿfõ uuhs'' – pkao%sld

rdcmla‍I,d úiska l, nj lshk fndfyda jHdmD;s ;uka úiska wdrïN lrk ,o tajd nj ysgmq ckdêm;sks pkao%sld l=udr;=x. uy;añh mjihs'

yïnkaf;dg jrdh" fkdfrdÉfpda,a n,d.drh" fk,Uq fmdl=K wd§ jHdmD;s yhla ;u md,k ld,h ;=, w;aika ;nd jev wrUk ,o tajd hhso weh lshd isáhdh'

ysgmq ckdêm;sksh fï nj lshd isáfha fld<U§ mej;s W;aij iNdjla wu;ñks'


msáj,g wmuK w.hla'' 7'50lska ñ, by, oefï'' jeÜ noao;a <. tkjd''

Bfha uOHu rd;‍%sfha isg ;sß.q msá lsf,da tlla remsh,a 7'50lska ñ, bu, oud ;sfí'

fuf;la remsh,a  90lg wf,ú jQ ;sß.q msá lsf,dajl kj ñ, jkafka remsh,a 97'50ls'

fï w;r by, kexjQ nÿ ixfYdaOko ,nk wfma‍%,a m<uqjkod isg C%shd;aul ùu iuÛ msá lsf,dajla remsh,a 102la muK jkq we;' fufia msá ñ, by, hdu ish¿ fílß ksIamdok ñ, by, hdugo ia:dr f,iu n,mdkq we;'


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය