HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Dinusha Siriwardana (Pics & Viedo)  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya
uf.a yeufoalgu thd bkakjd

flá ld,hla ;=< fudaia;r ksrEmK lafIa;%fha ckm%sh iy fï jk úg fg,s kdgH" fjf<| oekaùï j, iy Music Video j, fndfyda fia olsk weh ÈkQId isßj¾Okhs' wehf.a tÈfkod lghq;= ms<sn| idrúg l;dnyg tlajQfha fuf,isks'

b;sx fldfyduo ÈkQId fï ojia j, jevlghq;=''@

fï ojiaj, fg,s kdgH" fjf<| oekaùï lsysmhlgu iyNd.S fjñka rE.; lsÍï lrñka ld¾hnyq, .ukl ;uhs bkafka' Bg wu;rj wfma%,a 03 fjksod meje;afjk forK wjqreÿ l=ußh wjika ;r.hg iyNd.S fjkak iQodkï fjkjd''˜‍ÈkQId" fï fjkfldg fudkjo Thd iyNd.s fj,d ;sfhk rE.; lsÍï@


˜‍fï fjkfldg fg,s kdgH foll rE.; lsÍï lrkjd' ta ITN kd<sldfõ úldYh jk ˜‍wdor jeiai˜‍" isri kd<sldfõ úldYh jk ˜‍W;=ï me;=ï˜‍ hk fg,s kdgH' Bg wu;rj bÈßfha§ m%pdrh ùug kshñ; bIdr uOqrisxy .hk ˜‍md¨‍fõ ud yerod,d˜‍ iy YIsld ksixi,d .hk ˜‍kj;skak ys; wiafia˜‍ hk Music Video i|yd ;uhs ud rx.kfhka odhl jkafka'

È.gu jD;a;sfha bkakjo@ ke;akï úfkdaodxYhla f,i isÿlrkjdo@

Tõ' bÈßhg ,efnk wrdOkd j,g uf.a rx.k odhl;ajh foñka uu fï lafIa;%fha bÈßhg hkak ;uhs n,dfmdfrd;a;=j'

fï lafIa;%hg tkak Woõ l< wh ljqo@

we;a;gu ug fï ;ekg tkak uf.a yeufoalgu uf.a <Õska bkafka wlald' Bg wu;rj §md,a whshd" ,,s;a jika; uy;d" iÔj whshd hk yefudau" uf.a fï .ukg f.dvla Woõ l<d' ta whg uu f.dvla ia;+;s lrkjd'

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය