HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Deputy Minister Harsha Involves into Independent Square Lovers Issue  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya
ks'weu;sf.a m%Yakhg islshqßá f.d¿fjhs
;ykï l,dmhlajQ
ksoyia p;=rY%h fmïj;=ka ch.kSfld<U 7 ksoyia p;=rY% N+ñfha fmïj;=ka .ejiSu iSud lrkakg wdrlaIl ks,OdÍka fofofkl= ±rE W;aidyhla .ek miq.sh Èkj, wka;¾cd,h mqrd ùäfhdajla me;sÍ ;snqKd'
fuu l%shdj iudc cd, Tiafia fndfyda fofkl= fy<d ÿgq w;r miqj fmïj;=ka msßila tlaù wo iji thg úfrdaOh
mEug Woaf>daIKhlao ixúOdkh lr ;snqKd'
fuu ùäfhdaj fmr lS m%Yakhg ueÈjQ fmï hqj< wka;¾cd,hg uqodyßoa§
th ;j;a fldaKhlska ùäfhdajg ke.+ islshqßá ks,Odßhdo ;uka l< l%shdj ksjerÈ hhs lshñka wka;¾cd,hg ish ùäfhdaj tlalr ;snqK w;r wo Woaf>daIK wjia:dfõ Tjqkao rdcldßfha kshef<ñka isÿjkafka l=ula±hs n,ñka isáhd'


fuys§ fuu m%Yakh .ek l;d lrkakg ixialD;sl fomd¾;fïka;=fõ wod< pl%f,aLho /f.k fld<U Èia;%sla md¾,sfïka;= uka;%S ksfhdacH weu;s y¾I o is,ajd tu wjia:djg meñKs w;r Tyq udOH bÈßfha tlS islshqßá ks,Odßkaf.ka m%Yak lf<a tu je<elaùu isÿ lf<a ljr kS;shla hgf;ao lshdh'

thg tu fofokdu ksre;a;r jqKd' ;ud w; ;sfnk pl%f,aLfha tjekakla ke;s njo ks' weu;sjrhd lshd isá w;r fuys§ fy<sj ;snqfka tlS ks,OdÍka ;ukaf.a is;= ukdmhg kS;s oudf.k ksoyia p;=rY%h md,kh l< njhs'
tu isoaêfhka miqj wo isg ksoyia p;==rY%h fmïj;=kag ;ykï kS;sh bj; hkq we;'
isoaêh uq,ska isÿjQ wjia:dfõ ùäfhdaj yd wo ks'weu;sjrhd meñKs wjia:dfõ ùäfhdaj my;ska
Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය