HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Cup Of Hot Water A Day For Good Health  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya
hym;a fi!LHh iïmkak Ôú;hla i|yd ojilg tla WKqj;=r ùÿrejla mdkh lrkak'


Woeik ke.S isá ú.i Tn úiska isÿl, hq;= m<uq fohkï WKqiqï j;=r ùÿrejla mdkh lsÍuhs' tfia isÿlsÍfï§ ,efnk úYañ; fi!LH m%;s,dNhka
ms<sn|jhs wo wms Tnj oekqj;a lrkafka'

 

fõokdj iukh lrkjd

WKqj;=r hkq fõokdjka iukh lrk fyd| iajNdúl m%;sldrhla' uiamsvq bys,a lsÍu iy flaYkd,sld ixirKh jeäÈhqKq lrk ksid flKavd fmr,Su i|ydo WKqj;=r b;du;au fhda.Hhs' udisl wd¾;jh ksid yg.kakdjQ fõokdjka iukh lsÍfï yelshdjlao WKqj;=r j,g ;sfnkjd' fudlo" WKqiqï c,fha we;s riakh fya;=fjka fõokdjka we;slrk Woruh udkaIfmYSka bys,a fjkjd'


YÍr nr úêu;a lrkjd

WKqiqï c,h YdÍßl WIaK;ajh jeälrk ksid ta fya;=fjka YdÍßl mßjq¾;Sh l%shdj,sh blauka fjkjd' ta fya;=fjka YÍrh jeä le,ß m%udKhla oykh lrkjd' wu;r jYfhka hula mjikjdkï" WoEik§ WKqiqï j;=r ùÿrjla mdkh lsÍu jl=.vq i|yd jf.au wfkl=;a nysY%dùh bkao%shhka i|ydo b;du;au ys;lrhs'


jhig hEu j<lajkjd


YÍrfha we;s úIo%jHhka jhig m;aùu blauka lrkjd'  kuq;a WKqiqï c,h u.ska Tfí YÍrfha we;s úIo%jHhka neyerlrkjd" jhig m;aùfï l%shdj,sh ukao.dó lrkjd" ifï kuHYS,S;ajh by, kxjkjd' wkak tu fya;=j ksid ;uhs iEu WoEiklu Wkqiqï j;=r ùÿrejla mdkh fldg oji wdrïN l,hq;= jkafka'


ÔrKh

YÍrhg m%udKj;a ;rï c,h fkd,enqKfyd;a flKavd fmr,Su iy YdÍßl fldgia bÈóu jf.a foaj,a isÿfjkjd' WoEik ke.Sisá ú.i ysianäka WKqiqï j;=r ùÿrejla mdkh lf,d;a nvje,a j, l%shdldÍ;ajh blauka fjk w;r YÍrfha iajNdúl l%shdj,sh idudkH f,i isÿfjkjd'

reêr ixirKh


WKqiqï j;=r ùÿrejla mdkh lrkjdkï reêr ixirKh úêu;aj isÿùu i|yd th WmldÍ fjkjd'

YÍr fi!LH hym;aj mj;ajd f.k hEu i|yd WKqiqï j;=r ùÿrejlska fldmuK iyfhda.hla ,efnkjdo lshd oeka Tn oek.kakg we;s'


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය