HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Check These 3 Early Signs Of Cervical Cancer  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya
.eíf., ms,sld yÿkd .;yels fuu ,laIK .ek Tn;a oek isáhdo @

.eíf., ms,sld j¾;udkfha fndfyda úg ldka;djka yg je<fok frda. ;;ajhls' kuq;a wjdikdjlg fuka fndfyda ldka;djka yg ta ms<sUoj we;af;a b;du wvq oekqj;a Ndjhla' tu ksidfjka fndfyda ldka;djka fï ms,snoj oekqj;a jk úg ta iïnkaOj lghq;= lsÍug
m%udo jeä fõ'

.eíf., ms,sldjl widudkH ffi, jHdma;sh wi, we;s mgl lrd me;sÍfu§ frda. ,laIK fmkaùu wrUhs' .eíf., ms,sld pap mÍlaIKhla u.ska uQ,sl wjêfha§u yÿkd.; yels fõ' pap mÍlaIKfha§ .eíf., we;s widudkH ffi, yÿkd .ekSulg ,lalrk w;r ta ioyd wod, m%;sl¾u ,nd§u isÿ lrhs'
my;ska oelafjkafka tf,i .eíf., ms,sldjl uq,sl wjêfha§ oelsh yels iq,n frda. ,laIK lSmhls'- widudkah reêr jykh
.eíf., ms,sld je,§ we;s úg§ jvd;au iq,n frda. ,laIKhls widudkah reêr jykh' fuys§ udisl Tima ùfuka miqj fyda ,sx.sl tlaùulska miq widudkH reêr jykhla isÿfõ' tfiau fuys§ idudkah m%udKhg jvd §¾> fyda wêl f,i reêr jykhlska hqla; Tima ùï ms<snoo ie,ls,su;a úh hq;=h';jo my; wdldrfha fhdaks Y%djhka ms,sUojo jeämqr ie,ls,su;a úh hq;=hs'
,d meye;s
ÿUqre meye;s
wj¾K
reêrh ñY%
ÿ¾.kaOhlska hqla;


- há nv wdY%S; fõokdj
,sx.sl tlaùul§ ta wdY%S;j we;sjk widudkah fõokdjo .eí f., ms,sldjl uq,sl wjêfha frda. ,laIKhla úh yelshs'


.eí f., ms<sldj wi, mgl lrd l%ula l%ufhka me;sfrk w;r tfia jHdma; jQ wÈhr j,§ my; ,laIK fmkajhs'
) msg fldkafoys fõokdj fyda .eí f., wdY%S;j fõokdj'
) jeisls,s hdfuys wmyiq;dj'
) foay nr wvqùu'
) fjfyilr nj'
) tl mdohl fyda mdo foflysu we;sjk bÈuqï'


.eíf., ms,sld je<§fï wjOdku jeä lrk idOl
ldka;djlg .eí f., ms,sld je<§ uQ,sl wjia:dfõ§u th ksis wdldrfhka yÿkd .ekSfuka th me;sÍu;a jvd by, wêhrla lrd j¾Okh ùfuka j,ld .;yels fõ' tfiau my; whym;a yeisÍï Tng .eí f., ms,sld je<§fï wjOdku lsysm .=Khlska jeä lrjhs '


- ÿï mdkh
- uq,a fhdjqka wjêfha ,sx.sl ino;d
- ,sx.sl iylrejka lsysm fofkl= isàu
- fmr .eí f., ms,sld we;s iyldßhla iu. ,sx.sl ino;d meje;ajQ iylrefjla iu. ,sx.sl ino;d meje;aùu'
- .¾NkS wjêfha§ uj diethylstilbestrol (DES) Ndú;d lsÍu'
- ;jo ÿ¾j, m%;sYla;slrK moaO;shlska hqla; ùuo Tng .eí f., ms,sld je<§fï wjOdku by, kxjhs'


by; ioyka lr we;af;a .eí f., ms,sld j,§ olskakg ,enqKq iq,n frda. ,laIK jk w;r by; frda. ,laIK ta wdY%S; fjk;a frda.S ;;ajhl§ jqjo oelaúh yelsfõ' tu ksid by; widudkH;djhla Tng;a we;s jqjfyd;a ta ioyd ffjoH Wmfoia fkdmudj ,nd.ekSu jvd;a iqÿiq fõ'


fndfyda wjia:dj,§ l,ska frda.h yÿkd .ekSfuka ta ioyd m%;sldr lsÍu myiq jk w;r frda.h iqj lr.ekSug we;s yelshdj jeäh' tu ksid funÿ frda. ,laIK fkdi,ld yeÍfuka je,ls isàu jvd;a kqjKg yqre fõ'


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය