HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

3-Ingredient Natural Shots For Boosting Metabolism  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya

fï rij;a mdkhka ;=fkka
ys;d.kak neß úÈhg nrhs nvhs wvq lrjhsyeuflkdgu fuh wjYHhs' fuh ;kd .ekSug b;du;a myiqhs' ta jf.au rij;a' YÍrhg ydksodhl we,afldfyd,a jeks foa fndkjg jvd fï mdkfhka ì|la mdkh lr n,kak'
Tng w¿;au fjkila ±fkaú' kejqï m%fndaohla ±fkaú'

fï mdkh ìõfjd;ska Wfokau ke.sák úg§ Th ljodj;a fkdmjidù uykaishs lshd' ukao Tn ke.sákafka kejqï m%fndaohla iu.hs'

wms n,uq fï mdkhka ;kd .kafka flfiao lshd


m<uq mdkh

fï mdkfhka Tfí YÍrfha Yla;sh by, w.hl ;nd .kS' fï mdkh ;=, fmdgEishï" úgñka î" iS iy .%Eï 10 l fm%daàka wvx.= fõ'

wjYH o%jH

- bÕ=re fm;a;la
- ridhksl fmdfydr fkd±uQ ksú;s fld< fldamam folla
- ridhksl fmdfydr fkd±uQ wê YS;lrKfha ;enQ íÆ fnß fldamam ld,la ^Blueberries - iuyr iqmsß fj<| ie,a j, we;&
- wjYH kï meKs m,d ^fnfy;a nvq lvj, we;&

ms<sfh< lsÍu

ish¿u wuqo%jH íf,kav¾ tlg oud íf,kaâ lr.kak' fyd|g l,jï lr.kak' wjYHkï j;=r u|la tl;=lr.kak' bkamiq mdkh lrkak'

fojk mdkh

fï mdkfhka Tfí YÍrfha mßjD;sh l%shdj fõ.j;a lrjhs' Tn tÈfkod mßfNdackh lrk wdydr j, wvx.= fmdaIH .=Khka Yla;sh njg mßj¾;kh lrjhs'

wjYH o%jH

- wem,a ihsv¾ úkdlsß wjqkai Nd.hla ^iqmsß fj<| ie,a j, we;&
- f,uka cqia wjqkai Nd.hla
- rg ñßia l=vq weÕs,s ;=vq folg wiq jk m%udKfhka

ilid .ekSu

fï ish,a, tlg ñY% lr mßfNdackh lrkak

;=kajk mdkh

fuu mdkfhka wdydr Ô¾K moaO;sfha we;s wdydr fõ.fhka ld¾hlaIuj ÔrKh lrjhs'

wjYH o%jH

- wem,a ihsv¾ úkdlsß wjqkai Nd.hhs
- f,uka hqI wjqkai Nd.hhs
- bÕ=re wyqrla weÕs,s ;=vq folg wiq jk fia

ilid .ekSu

fï ish,a, tlg ñY% lr mdkh lrkak'


by; mdkhka ;=k y;a yod n,kak' w¿;au fjkila Tng ±fkaú


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය