HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Why Should We Not Wear A Bra While Sleeping  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya
 rd;%S kskaog hdfï§ fn%ish¾ Ndú;h ms<sUoj ldka;djka w;r úúO u; mj;S' fuhska jvd;au l;dnyg ,lajk lreK jkqfha" rd;%sfha§ fn%ish¾ Ndú;h mshhqre ms<sld i|yd fya;=ldrl jk njg we;s u;hhs' fuu woyi" uq,ajrg óg oYl follg muK by;§
u;jdohg ;=vq fokq ,enQjla jQjo" j¾;udkh jk;=reu tu u;h Tmamq lsÍu i|yd idOl bÈßm;aù fkdue;'fï ms,sn|j m¾fhaIKj, ksr;jq úoaj;=kaf.a woyi ù ;sfnkafka fuu lreK" mshhqre ms<sld flfrys tlfy<d n,mEula we;s fkdlrk njhs' ta ms,sn|j Tjqka olajkafka fujka woyila…' tla ldka;djla yg rd;%S kskaog fn%ish¾ Ndú;h iqjmyiq kskaolg fya;= jk w;r" ;j;a wfhl=g th wmyiq;djhla f,i yef.kakg mqÆjk' fï wkqj" fuu lreK tla tla ldka;djf.a Wjukdj" mqreoao yd iqjmyiqj u; mokï jQjla' tkï th Ndú;h wksjd¾hhs fyda Ndú;d lsÍu kqiqÿiq hehso fyda lSu ksje/È fkdfõ' th Tfí reÑ wreÑlï u; fjkia úh yel'

 kuq;a rd;%sfha§ fn%ish¾ Ndú;hg .kafka kï" Tn isys;nd .;hq;= lreKq lsysmhls' tkï" wkjYH f,i ysr" me,o isàug wmyiq ^jh¾ fh¥" >klu lma iys;& fn%ish¾ Ndú;h rd;%sh i|yd wkqu; l, fkdyel' óg wu;rj" khsf,daka fyda is,ala froafoka uid ksul, úis;=re fn%ish¾o rd;%S Ndú;hg kqiqÿiqfõ' fujeks fn%ish¾ Ndú;h ksid my; fmkajd§ we;s .egÆ j,g Tng uqyqK§ug isÿúh yel' mshhqre i|yd jk reêr iemhqu iSudldÍùu' wêl oyäh ksid ifï leiSï iy mÆ oeóï we;sùu' wêl f,i mSvkhg ,lajk $ jh¾ fh¥ m%foaYj, iu ÿ¾j¾K ùu' jid kd, moaO;s wjysrùu ksid mshhqre bÈuqug ,laùu' reêr yd jid moaO;s fukau mshhqre wdY%s; wfkl=;a mglo wkjYH f;rmqulg ,laùu ksid" ms<sldldÍ fkdjk f.ä fyda leá;s we;sùug we;s yelshdj by<hdu' jßkajr we;sjk wmyiq;d ksid iqjnr kskaola wysñùu'

Tn;a idudkHfhka rd;%sfha§ fn%ish¾ Ndú;hg yqrejQfjla kï" fuu .egÆldÍ ;;ajhka uyyeÍu i|yd myiq" wêl f;rmqulska f;dr" lmq froaolska uid ksul, fn%ish¾ ^ Cotton Bras & ta i|yd f;dard .; yel' tu.ska wkjYH ielhlska f;dr" .egÆldÍ fkdjk" iqjnr kskaola ,nd.ekSug Tng;a yelsfõú.


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය