HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

The disease can be treated at home for piles methods  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya
w¾Yia frda.h i|yd ksjfia§ l<yels m%;sldr l%u''

uf.a ys;j;=ka lsysm fofklau w¾Yia frda.s ;;ajhg f.dÿre ú fndfyda fihska udkislj;a Ydßßlj;a fõokd ldß ðú;hla .; lrkq uu ishiska oel .;a ksid w¾Yia frda.h ms,sn|j wka;¾cd,h Tiafia fidhd .;a f;dr;=re u; fïu w;a fnfy;a ms,sn| Tnj oekqj;a lr hï hl=g
fyda Wmldrhla fõhehs is;ñ' fmr nj ;=, l, l=i,a yd wl=i,a u; rod mj;sk wm ðú;h fujeks frda. ;;ajhka ksid uy;a fia msvdjg m;a úug isÿfõ' l¾uh wkqj yg .kakkd fndfyda frda.s ;;ajhkaf.ka wmg uqojd .eksug fkdyels Wk;a ksjrÈ m%;sldr l%u u.ska tu frda.s ;;ajhkaf.ka iïmq¾Kfhkau wmg ñÈug yelshdj we;'oekg l, we;s iñlaIK j,g wkqj ldka;d md¾Ijhg jvd msßñ md¾Ijhg w¾Yia frda.h je,Èfï m%jk;djh jeä f,i jd¾;dfjkjd' j¾:udk iudch ;=,o oeka fuu frda.h b;d nyq, f,i me;sß hk frda.hla f,i olakh mqÆjka' w;s;fha jhiska Tíng ^ ueÈhï jhfia & .sh Woúh fuu frda.h yg f.dÿrejqjo fï jk úg b;d ;reK msßia fuu frda. ;;ajhg f.dÿre ú we;s njo jd¾:d fõ'

w¾Yia hkqfjka ye¢ka fjkafka .=o ud¾.h msg;g fkrd tk r;= meye;s fyda l¿ mdgg yqre w÷re r;= meyefhka hq;= f.ä úfYaIhls' .=o ud¾.fha wNHka;r Yaf,aIau j, mgl j, we;s reêrjdyskS bÈó msg;g fkrd tau ksid fuu ;;a;ajh we;s fõ' fuu ;;a;ajh u, noaohg fya;= fõ' tfiau w¾Yia frda.fha j¾. we; tkï''

1' rla; w¾Yia ^ f,a w¾Yia &
2' wNHka;r w¾Yia
3' ndysr w¾Yia
4' .=o N%kai
5' N.kaord
6' mßl¾;sld
7' úo%d§

fï iEu wdldrfha w¾Yia frda.hla i|ydu fmdÿ ,laIKh jkafka u, noaOh" nv mqrjdoeóu" f,a jykh ùu" iSoka hdu" há nv yd oKysia fõokdj" uq;%d wviaish" fkdikaiqka nj yd ;ry hdu jeks foa oelsh yelshs'

fuhg fya;= ldrl jkafka j;=r wjYH muK mdkh fkdlsÍu" fld< j¾. wdydrhg tl lr fkd.ekSu" ier wdydr j¾. yd lD;Su wdydr j¾. j,g weíneys ùu iy ks;ru nv úh,k wdydr j¾. .ekSu" m<;=re j¾. wdydrhg fkd.ekSu fï frda.hg uq,a fõ' tfiau ier foaj,a iu. uOHidr .ekSuo reêrh msg ùug b;d m%n, fya;=jla fõ' fuu frda.S ;;a;ajh ms<sn|j wjfndaOfhka hq;=j lghq;= lsÍfuka fuu frda.fhka ñ§ug yelshdj we;' tfiau wo wdhq¾fõo ffjoH l%ufha fuh iïmq¾Kfhka iqj lsÍug yelshdj we;'

* w¾Yia frda.h i|yd ksjfia§ Tngu idod .; yels iqÿiq w;a fnfy;a lsysmhla

 

1' fldys, w," f.dgqfld<" fifkfy fld< l,ka 3 ne.ska f.k j;=r m; 8 tlg is÷jd Wfoa iji fndkak'

2' fiamd,sld o¿ foñgla ;ïnd rd;%S kskaog fmr fndkak'

3' úh<d .;a fn,s.eg uo l=vq lr t<Ûs f;,a iu. ñY% lr lkak'

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය