HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Special News (Video)  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya
udisl Tima ùu isÿjk úg fï foaj,a lrkak tmd th Tfí fi!LHg wys;lr fõú - ish¨‍u ldka;djka lshjkak

ldka;djkag úfYaI m‚úvh f.k tughs fï iqodkuudisl Tima ùu we;s jQ úg Tn fkdl< hq;af;a fudkjoæfuu ld,h ;=, Tn úiska fkdl< hq;= hï hï foaj,a ;sfnkjdudifha fuu ld,h iuyr ldka;djka myiqfjka f.jk w;r
;j;a ldka;djla msßila b;d wmyiqfjka f.jkq ,nkjdTn fõokdfjka bkakd úg YÍrfha we;=f,a wmyiq;djhka f.dvlska msÍ mj;skjdwkdrlaIs; ,sx.sl ino;d
.eí .ekSug we;s bvlv fuu ld,fha§ jvd jeäh wdidOkhka j,lajd .ekSu i|yd;a ixi¾.fha fh§u fuu ld,fha fkdl< hq;=hs

wdydr fõ,a u.yer .kak tmd
fuu ld,fha§ wdydr fõ,a u.yer fkd.; hq;=hs Tn u;l ;nd .; hq;=hs fuu ld,fha§ Tng reêrh úYd, f,i wysñ fjkjd
Tnj Yla;su;a l, yelafla wdydr j,g mu‚

ndysr nr jev j,ska wE;a ù isáh hq;=hs
Tng fuu ld,h ;=, fldkafoa fyda nfâ lelal=u we;s ùfï mqreoaola we;akï Tn nr jev j,ska we; ù isáh hq;=hs
ke;skï Tfí fõokdj krl w;g yeßh yel

laI‚l wdydr Ndú;d lrkak
laI‚l wdydr .kak tl fydo woyila jf.a fmkak mq¿jka kuq;a fujeks wdydr Ndú;fhka Tfí Worfha yqrj we;s rgdj fjkia úh yelsh
fi!LHg wys;lr fkdjk mßÈ jeämqr wdydr f.ksfuka je,lSuo l, hq;=hs

/lshdj
fuu ld,fha§ /lshd lrk ia:dkfhka tla Èkhlaj;a ksjdvq ,nd.ekSug W;aiy lrkak th Tng iykh f.k fokq ,nhs

ñg wu;rj
whsia j;=r mdkfhka je,lS isàu l, hq;=hs
fidavd mdkfhka je<lsh hq;=hs
msms[a[d wdydrhg fkd.; hq;=hs

fuu Wmfoia ms<sme§u u.ska Tfí ffoksl Ôú;h wmyiqjlska f;drj f.úh yelRecent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය