HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Special News (Video)  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya
weh ,sx.slj tl;= jqkdg miafia w~kjd kï thg fya;=j fukak

f.dvla msßñ leu;shs ;ukaf.a iyldßh iuÕ ,sx.slj tlùugtfy;a weh ,sx.slj tl;= jqkdg miafia w~kjd kï Tng f.dvla foaj,a isf;kakg mq¿jkafuh f.dvla fofklag isÿfj,d ;shk fohla wOHk j,ska fy,sfj,d
;shkjd ,sx.slj tl;=ùfuka miq ldka;djkaf.ka ndf.g nd.hla wi;=fgka bkakjd lsh,d

fuh we;a;gu tl;rd frda.hlafyd| foa ;uhs weh w~k tlg Tn fya;=jla fjkafka keye
fuh isÿjk ldka;djka mji,d ;sfhkafka tu yeÕSu myokak jegfykafka  keye lsh,hs
tal ksid th isÿjkafka msßñ md¾Yjfha wvqmdvqjla yskaod fkfuhs

^ tfyu jqk;a ,sx.slj tlùulÈ ;ukaf.a i;=g .ek ú;rla fidhkafka ke;=j wfkldf. i;=g .ek;a oe.; hq;ahs &

th isÿjkafka ,sx.sl tlaùfï§ isÿjk Ôj úoHd;aul m%;s l%shdjla f,ihs
,sx.slj tl;=ùulÈ fydafudak iy kshqfrdak j, fjkia ùï .kkdjla fjkjd
tajdf.ka tlla wefika lÿ¨‍ meñŒug fya;=fjkak mq¿jka

tfyu;a ke;akï th Bg;a jvd ne?reï fohla fjkak mq¿jka

iólaIKfhka fy,sfj,d ;shkjd fuu ;;ajh f.dvla fj,djg we;sfjkafka <udld,fha ,sx.sl w;jrhhlg jf.a wñysß we;aoelSulg uqyqk §,d ;shk flfklag lsh,d
tfyu whg mer‚ u;lh meñŒu lÿ¨‍ taug fya;=j fjkak mq¿jka

fldfydu jqk;a fufyu w~kak fya;= .kkdjla ;sfhkak mq¿jka lsh,d ;uhs Tjqka mjikafka,
wehg ;kslula oekSu fyda jroldÍ njla oekSu;a thg fya;=jla fjkak mq¿jka

wehf.a l÷,g fya;=j wehg l=uk fya;=jla fyda ksid fõokdjla oekSu fjkak;a mq¿jka
weh ,sx.slj tl;= jQjdg miq w~kjd kï Tn wehf.ka lreKq úuiSug W;aidy.kak

weh Tnf.a fmïj;sh, ìß| fyda fjk flfkla jqk;a
wehg iyh jkak W;aidy lrkak

wehg ta .ek l;d lsÍug wjYH ke;akï th w;yer oukak
tfy;a wehf.a Wrysi uidÊ lrkak Tn weh fjkqfjka bkak nj yeÕùug

wehj wjfndaO lr.ekSfuka Tng yelshs thg ksiel fya;=j oek.kakRecent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය