HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

She Lost 89 Kilograms In 18 Months, And Changed Only One Thing In Her Diet  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya
udi 18lska weh nr lsf,da.a?ï 89la wvqlr.;a;d'

fuh óg wjqreÿ follg muK fmr YÍrfha nr lsf,da.a?ï 150laj mej;s ;reK ldka;djlf.a i;H l;djla' 17 jk úfha§ >¾NkS Ndjhg m;ajQ weh lsis÷ md,khlska f;drj wdydr wkqNj l, ksid woyd.; fkdyels f,i
;rNdre jqkd' md,khlska f;drj weh fï úÈhg bÈßhg;a wdydr wkqNj lf,d;a ;j;a wjqreoaola jeks ld,hl§ weh wksjd¾hfhkau ñhhk nj ffjoHjre iaÒrju mejiqy'Ôú;hg oeä wjodkulaj mj;sk tu ;;ajh m,kh lr.ekSug is;d weh Ôjk rgdfõ iq¿ fjkila isÿlsÍug ;SrKh l<d' weh bka miqj wkqNj lf,a ;ïnd.;a fi!LH iïmkak wdydr muKhs' tu iq¿ fjkig ia;+;s jka; fjkak udi 18la jeks ld,hl§ weh ;u YÍr nßka lsf,da.a?ï 89la muK wvqlr.kakg iu;ajqkd lsõfjd;a Tn mqÿuhg m;afõú' fu;rï mqÿudldr f,i ;u YÍrfha nr wvqlr.ekSug wehg yelsjqfKa ldfndayhsfâ%g iy iSks j,ska nyq, wdydr wkqNjfhka je<l=Kq ksidfjks'

nr wvqlr.ekSu i|yd weh Ndú;d l, vhÜ tl Tng my;ska oel.kakg mq¿jka'

    WoEik wdydrh - ì;a;r folhs " y;= " ;lald,s iy l=vd fílka lene,a,la
    oyj,a wdydrh - w¾;dm,a ^;ïnd.;a fyda fíla lr.;a& iu. ñßia iy l=vd uia lene,a,la'
    iq¿ wdydrhka - fhda.Ü fyda m,;=re
    rd;%S wdydrh - Öia iy ;lald,s fidaia iu. iamef.á'


YÍrfha wêl ;rNdre nj ksid jhi wjqreÿ 30§ wêl fldkafoa fõokdjla we;sjqKq w;r weú§ugj;a wehg fkdyels jqkd' kuq;a wo weh ^jif¾ ldka;dj& lshk iïudkho ,nd.ekSug iu;aù ;sfnkjd' ;rNdrelu fya;=fjka mej;s ishÆu .eg¿ w;S;hg tlaù yudrhs' weh fï jk úg .; lrkafka fi!LH iïmkak idudkH Ôú;hla'


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය