HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Sanka Amarajith's Meow Statement on Trouble  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya

okafkda nqÿkaf.a .Sh .ehQ .dhsldj
ne,,shlg Wmud lsÍu ksid
forfKa ixLf.a jev ;ykï


miq.sh cd;sl ksoyia Èk W;aijfha§ Tfmrd ffY,shg okafkda nqÿkaf.a .S;h .dhkd lrk ,o lsIdks chisxyg miqÈkfha rEmjdyskS mqj;am;a isria;, jevigykl§ ne,,shl {dõ lshkakd jeks .Shla .ehqfõ hhs úfõpkhla isÿ lrk ,o forK kd,sldfõ ixL wurð;aj w.ue;sjrhdf.a fodaIo¾Ykhg ,laùfuka miq tu
kd,sldj u.ska Tyqf.a jev ;ykï lr we;ehs
jd¾;dfjkjd'
fmnrjdß 5 jkod WoEik jevigyfka fuu .S;fha LKavhla m%pdrh lsÍfuka wk;=rej ixL lshd isáfha fufiah'
zTh jf.a ioao wefykjd fkao @ oeka yeuodu {dõ {dõ lshk ne<,sfhda ysgmq .uka Tkak Th jf.a ioao lrkjd ?g' t;fldg wms fudllao lrkafka .fvd,a nd.hla wrf.k ta tk me;a;g .ykjd fkao' uQi,hs" uqiafmaka;=hs lsh,d ;uhs .ïj, Woúh lshkafka' b;ska Th okafkda nqÿkaf.a lshk .S;h gj¾ fyda,a hq.fha boka b;du;a W;a;Í;r .S;hla úÈhg" fndÿ ne;s .S;hla úÈhg" ok uk mqnqÿjd,k b;du;a W;=ï .S;hla úÈhg ;uhs ie<l=fõ'wurfoaj uy;a;hdf.ka mgka .;a;u fndfyda .dhl .dhsldjka b;du;a f.!rjfhka" Nla;sfhka" ieoeys isf;ka hq;=j fuu .S;h .dhkd l<' kuq;a Th úÈhg Th .S;h úlD;s lf<a miq.sh fmnrjdß 4 fjksod cd;sl ksoyia Èkh iurkakg lsh,d mj;ajmq W;aijhl§'Z

fuu úfõpkfhka miqj Bfha mej;s m%jD;a;s idlÉPdjl§ w.ue;s rks,a úl%uisxy fufia lshd isáhd'

zux tod ±lal forK m%jD;a;s j,§ cd;sl Èkfhka miafi okafkda nqÿkaf.a .S;h .dhkd l<d lsh,d ta .dhsldjg ne,a,sfhla lE.ykjd jf.a lsh, lsõjd' fyd|g lshkak mq¿jka úfõpkh lrkak mq¿jka' ta whs;sh ;shkjd' ta;a ldka;djlg ne,a,shla lsh,d mq¿jkao rEmjdysksfhka lshkak' tajd whs;s ta iud.ï j,g fkfï' ta úldYk n,m;% fokafk rcfhka' tajd ck;djghs whs;s' fï rfÜ ck;djf.ka nyq;rhla ldka;djka'Z

ixL lshd isáfha {dõ .dk ne<,shl .ekh' rks,a lshkafka ne,a,shl .ekh' flfia fj;;a fuu isÿùfuka miqj ixL wurð;ag forfKka jev ;ykï lr we;' th ;djld,sl tlla±hs iaÓr tlla±hs jd¾;d fkdfõ'

ixL isÿ l< úfõpkfha ùäfhdaj my;skaRecent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය