HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Relieve Your Headache and Stress With Acupressure in 30 Seconds  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya
 ;;amr 30 lska Tnf.a ysiroh iy wd;;s ;;ajh u. yrjd .; yels úYañ; l%ufõoh fukak
 
ysiroh lshk jpkfha lrorldÍ nj fkdúomq mqoa.,fhla fuf,dj fkdue;' th t;rï mqoa.,hl=f.a idudkH Ôú;hg n,mdk fohls' fndfyda fokl= ysirohla we;sjQ úg idudkHfhka th ordf.k isák w;r iuyr fõ,djkag th
w;sYh W;aikak fõ' tjeks fõ,djkag fõokd kdYl fnfy;a mdúÉÑlr tu ;;ajh iukhlr .kS' fuu ysiroh iu. nyq,ju weiSug ,efnk wksla jpkh kï wd;;shhs' kuq;a ysiroh we;sùug tlu fya;=j wd;;sh fkdj' fï ioyd fkdfhl=;a idOl n,mdhs'

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Tn okafkyso fuf,i ks;ru fõokd kdYl fnfy;a j¾. mßyrKh Tfí YÍrhg kqiqÿiq nj@ ta ioyd Tng Ndú; l, yels ir, myiq m%;smModhs úl,am l%uhls welshQfm%I¾' fudloao fï welshQfm%I¾ lshkafka@ welshQfm%I¾ hkq Ök lgqÑls;aidfõ§ Tjqka i,lkq ,nk foayfha ksYaÑ; ia:dk u; wm úiska lsishï wdldrhla mSvkhla ,nd §uh' fuh ;udgu lr.; yelsùu fuys we;s úfYaI jdishhs' fuys wksla jdish jkqfha blauka m%;sm, ,eîuhs' tfia kï fuh isÿlrkafka flfia oehs oek .ksuq'

 1' m<uqj Tfí wf;ays w,a, wefok mßÈ we.s,s È.yßkak'
2' fojkqj Tfí uymg we.s,a, iy onr we.s,a, we;a jk mßÈ ;nkak'
3' wk;=rej Tfí wfkla wf;a wdOdr we;sj tu we.s,s fol w;r we;s ukai, m%foaYh ;;amr 30 l muK ld,hla ;rul m%udKfha mSvkhla fhfok mßÈ w,a,df.k isákak'
4' Tn fuu l%shdj,sfha ksr; jk w;f¾ Tfí wd;;sh wvqfjkjdo keoao Tnu ksÍlaIKh lrkak'

tfiakï ;jÿrg;a úúO fõokd kdYl Ndú; lsÍug wjYH ke;' Tnu w;ayod n,kak fuu úYañ; l%ufõoh' úYaIfhka ie,ls,su;a úh hq;=hs .¾NkS wjêfha miqjk ldka;djka ioyd fuh iqÿiq ke;' fya;=j fuu.ska Tjqkaf.a wl=,;djhka jeä jk w;r iuyr úg .íid ;;ajhla jqjo we;s úh yel'

GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය