HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

news  


úYd, ;Ügula we;s ldka;djka uqyqK fokq ,nk m%Yak 10la 

1 Ôkaia we§u - Tjqka bkg by,ska Ôkaia wÈkq ,nkjd kï bk yd Ôkaia tl w;r úYd, mr;rhla we;s fõ th fn,aÜ tllska u.yeßh fkdyels fohls bk l=vd
Ôkaia Ndú;h wu;l l, hq;=hs2 fjk;a weÿï .eg¿
idh jeks weÿula wÈk úg th msgqmiska flá nj jeäfhka fmfkk kqiqÿiq fohla fjkak mq¿jka

3 mr;rh uÈ ùu
fïi w;ßka fyda iskud Yd,djkaf.a mqgq w;ßka hdu wmyiq fjkjd
fuf,i W;aiy lsÍul§ ùÿrejla ì§ug fyda flfkl=f.a fm!oa.,sl bvlv wysñ fõú

4 bo.ekSfï wmyiq;d
WoHdk nxl=, ieKfl<s j, wdik yd wksl=;a fmdÿ ia‌:dkj we;s wdik j, bo.kak fldgi jev m<,g ks¾udKh fkdlrhs
ta jf.au flfkl=f.a Wl=f,a bv.ksu;a l, fkdyelshs

5 ifï we;s me¨‍ï fmkSu
hg weÿï ;Ügu fjkqfjka idok fohla fkdfõ tu ksid ifï we;s me¨‍ï wäh jeäfhka fmfkkakg bv ;sfnkjd
ta i|yd l, yels fohla fkdue;s ksid th wu;l lr oud isàug isÿ fjkjd6 mqoa.,hkaf.ka m%;slafIam ùu
fndfyda mqoa.,hka fujeks ldka;djka iuÕ .uka lsÍug wlue;a;la olajkjd kuq;a iefjdu fkfõ

7t,a,d jefgk Ôkaia
fudaia;rhla f,i t,a,d jefgk Ôkaia we§u w;ayeÍug isÿfjkjd
fudlo lshkjkï th lsisfjlag fydog fmfkk tl ke;s jk ksidh

8 isrùu
hg weÿï we§fïka miq isr ùï j,g uqyqK§ug isÿ ùu fuh;a m%;slafIam l, fkdyels fohls

9ÿjk úg wÈk fldg l,siï
fuu fldg l,siï wÈuo l, fkdyels fohla fjkjd
f,a.ska ú;rla mdúÉÑ lsÍug isÿ fjkjd

10 ìlska fkd.e,mSu
ìlsks wÈk úg .e,mSï lsÍu wmyiq fjkjd kuq;a úl,amhka fï i|yd mj;skjd


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය