HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Namal & I Also in Arrest List -Mahinda  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya
B<`.g we;=,g .kafka kdu,a
lshk l;dj iy

uyskao fy<s l< wefriaÜ ,ehsia;=jfï Èkj, iStiatka kd,sldj iïnkaO .eg¨jg wod<j ysgmq ckm;s uyskaof.a mq;a fhdaIs; isr.;j isák w;r jiSï ;dcqãkaf.a >d;kh iïnkaOj fhdaIs; fukau kdu,a rdcmlaIj;a ielhg Ndckhù we;s njg udOH jd¾;d m<j
;sfnkjd'
fï fya;=fjka bÈß Èk j,§ kdu,ajo w;awvx.=jg .kq we;ehs
jd¾;d m<jkjd'
fï iïnkaOfhka fmd,sia udOH m%ldYljrhd woyia m<lrñka lshd we;af;a fï
olajd tjeks ksfhda.hla ,eî ke;s ksid ta .ek ;ukag ;yjqre lr lsj fkdyels njhs' w;awvx.=jg .ekSu .ek l,a we;sj ;uka lshkak okafka ke;s njo Tyq mjihs'
fï w;r Bfha o<od iñ÷ je| mqod.ekSug ysgmq ckm;s uyskao uykqjr .sh wjia:dfõ udOHfõ§ka Tyq jglrf.k úúO m%Yak úuioa§ kdu,a w,a,kak hkjd fkdfõ±hs weiQ úg Tyq Bg iemhQfha fmdÿ ms<s;=rls' kdu,a ú;rla fkdj ,ehsia;=jlau isák nj Tyq lshd isáfha my; mßÈh'zTh ,ehsia;=jlau ;shkjfka' kdu,a .kS f.daGdNh .kS neis,a .kS úu,a ùrjxY .kS uyskaodkkao .kS ;j bkakjfka'' wd frdays; wfí.=Kj¾Ok .kS fj,a.u .kS wka;sug udj;a .kS" fudkj .;a;;a rfÜ ck;djf.a ke.sàu k;r lrkak nE'Z

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය