HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Malaka Silva Begs in Court for Attending Night Clubs  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya

wfka ug khsÜ la,í hkak ´k
-ud,l wêlrKfha§ fl¢ß.dhs


ysgmq l=m%isoaO weu;s u¾úka is,ajdf.a mq;a ud,l is,ajd isÿ l< fkdikavd, jev fya;=fjka Tyqg khsÜ la,í j,g hdu ;ykï lrñka wêlrKh mkjd ;sfnk ksfhda.h ;ju;a n,meje;afjkjd' Bfha kvqjdrhlg fmkS isá ud,l f;jeks j;djg;a ne.Em;aj b,a,d isáfha tu ;yku bj;a lr fok f,ihs'

;udf.a úúO W;aij iy hy¿jkaf.a m%sh iïNdIK fld<U k.rfha khsÜ la,íj, meje;afjk nj;a" wêlrKh úiska ,nd§ we;s ;ykï ksfhda.h fya;=fjka ;ukag tu W;aijj,g f.dia isàug isÿjkafka ld¾ md¾laj, nj;a
ielldr ud,l is,ajd  wêlrKhg okajd isá w;r ;ud ta ksid n,j;a wmyiq;djfhka Èúf.jk nj;a Tyq lshd isáhd'zwfka ug khsÜ la,í hkak fokakfldaZ lshñka ud,l wêlrKfha§ fl¢ß.dkakgo jqKd'
;udg khsÜ la,íj,g hEug wjYH njg È.ska È.gu ud,l is,ajd lrk b,a,Sug ;jÿrg;a wjir fkd§ug fld<U w;sf¾lufyia;%d;a ksYdka; mSßia uy;d ;SrKh l<d'
iellreg mkjd ;sfnk khsÜ la,í ;yku ,nk wf.daia;= 25 jeks Èk f;la ;jÿrg;a §¾> lsÍug o w;sf¾l ufyia;%d;ajrhd ksfhda. l<d'
2014 fkdjeïn¾ 01 jeks Èk nïn,msáh ßoï wekaâ í¨ rd;%s iudc Yd,dfõ§
;udg iy ;u fmïj;shg myr§ ;=jd, isÿl< njg fÊïia m%ekaisia leIa,s uy;d fld<U wmrdO fldÜGdih fj; isÿ l< meñ‚,a,la u; fuu kvqj úNd. úh'
tu meñ‚,a,g wod<j w;awvx.=jg .;a iellrejka 07 fokd oekg wem u; uqodyer isákjd'
ud,l is,ajd È.ska È.gu lrk b,a,Sug ;ud ÿka ;SrKh meyeÈ,s l< w;sf¾l ufyaia;%d;ajrhd iellreg tjeks wem fldkafoaishla mkjd we;af;a Tyqf.a ksoyi iSud lsÍug fkdjk nj;a iellre wem u; isáh§ fujeks jrola keje; isÿ jqjfyd;a th w.;sodhl ;;a;ajhla úhyels neúka wjir fkdfok nj;a lshd isáhd'
fuys§ iellrejkaf.a md¾Yajfha kS;s{jreka iu:hla fhdackd l< kuq;a w.;shg m;a úfoaYsl hqj< fjkqfjka fmkS isá kS;s{ Yfõkaø reøs.= uy;d lreKq bÈßm;a

lrñka ;uka tjeks iu:hla ms<sn|j oekqj;a fkdue;s njhs'
fï isoaêhg wod< kS;sm;s Wmfoia ,nd.kakd f,i kshu l< w;sf¾l ufyia;%d;a ksYdka; mSßia uy;d wod< kvqj le|ùu ,nk wf.daia;= 25 jeks Èk f;la l,a ;nk f,i kshu lf<ah'


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය