HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Mahajana Sewaya Pinisay - Leader Wimal Weerawansa(MP)  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya
úu,ag cd;sjdÈfhla lshQ nqoaÈkSg f;d, lg fõ,S f.d¿fjkaku wy.kS''

iaj¾KjdyskS kd,sldfõ mej;s ‘uyck fiajh msKsihs’ wjika jr jevigykg le|jkq ,en ;snqfka cd;sl ksoyia fmruqfKa kdhl md¾,sfïka;= uka;‍%S úu,a ùrjxY uy;dhs'

‘Tn cd;sjd§ woyia m, lrkafka wehs’oehs jevigyk fufyhjQ nqoaÈkS rdukdhl úuiQ l, úrjxY uy;d wehg wNsfhda. lrñka lshd isáfha uq¿ jevigyk mqrdjgu ;uka lsisu cd;shla mSvkhlg m;a lsÍula" fy,d oelSula" myr .eiSula lf,a kï Wmqgd olajk f,ihs' cd;sjdoh hhs lgg wd m,shg cd;sjdoh hkq l=ulaoehs weh oek isá njla fkdfmksk'uka;‍%Sjrhd wehg tho b.ekajQ w;r bka miq uq¿ jevigyk mqrdu weh ‘cd;sjdoh’ jpkh u;la lf,aj;a ke;' úu,a cd;sjd§ hhs lshfjk jpkhla fyda Wmqgd olajkakgo wehg yels jQfha fkdùh'

tfiau ;uka rdcH foam, jxpd lf,a hhs fpdaokd lrk cúfm kdhl wkqr Èidkdhlg újD; wNsfhda.hla lrñka uka;‍%Sjrhd lshd isáfha ta iïnkaOfhka  ´kEu kd,sldjl ;uka yd újdohlg tk f,ihs'

meroúh fkdyels wfhla lrk wNsfhda.hlska m,d hdu cúfm iïm‍%odh mj ;uka okakd kuq;a fï wNsfhda.h ms,s.kq we;ehs ;uka úYajdi lrk nj;a ;uka  ´kEu wjia:djl Bg iQodkï nj;a Tyq i|yka lf,ah'
Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය