HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Life  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya
Wm;a md,k l%u .ek ;shk ñ;Hd u; 6la

wmf.a rfgys ,sx.sl;ajh .ek l;d lrkjd wvqksid f.dvla wh ,sx.sl;ajh .ek ksjerÈj okafka kE fkdfhla ñ;Hd u; úYajdi lrkjd wo wms Tng lshkak hkafka tjeks ñ;Hd u; 6 la  .ekhs

1( Wm;a md,k fm;s.ekSu nr jeä lrkjd

fuh ;kslru jerÈ u;hla nr jeäùug iy Wm;amd,k fm;s w;r lsisu in|;djla keye

kshñ; úÈhg jHdhdu iy fyd| wdydr ,nd.kakjd kï nr jeäùula fjkafka keye


2 Tnf.a oreM, tu.ska wvqlrkjd

fuh yqfola lgl;djla muKhs Wm;a md,k l%u wkq.ukh lsÍfuka Tnf.a oreM, yg.ekSug ndOdjla fjkafka kE wkd.;fhaÈ
fuu.ska ;djld,slj äïNkSyrKg k;r lrkjd tfy;a wdmyq äïNkSyrKh mgka.;a ú.i Tng oreM, ,nd.kak mq¿jka

3( Tn wLkavj Wm;amd,k l%u Ndú;fhka je<lsh hq;=hs

Tng l=ula fyda ldrKhla ksid fuh .ekSfuka je,lS isàug wjYH kï tfia isÿlsÍu lula keye
tfy;a fuh wLkavj tlÈ.g wkq.ukh lrd lsh,d Tnf.a YÍrhg ydks lr fjkafka keye

4( Wm;amd,k fm;s .ekSu mshhqre ms<sld we;slrhs

fydafudak fjkiaùu u.ska mshhqre ms<sld we;slrk ksid f.dvla ldka;djka nhfjkjd Wm;a md,k fm;s.ekSfuka
mshhqre ms<sld we;sfjhs lsh,d tfy;a fuh;a yqfolau ñ;Hd u;hla muKhs

5( Tnf.a iylrejd Tyqf.a Y=l%dKq msgjkak l,ska th msg;g .;af;d;a Wm;la we;sjkafka kE

fuh;a álla jerÈ u;hla fufyu lr;a ;j 25] l wjia:djla ;shkjd oreM,la yg.kak
ta jf.au fuu Wm;amd,k l%uh kï ljqrej;a wkqu; lrkafka keye6 ( Tng m<fjks ixi¾.fhka Wm;la ,nd.; fkdyelshs

fuh;a jerÈ u;hla l,,hla we;aùug wjYH idOl túg ;snqfkd;a Tnf.a m<uq wjia;dfjÈ jqk;a
orem, yg.kak mq¿jka

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය