HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Kidney Racket: Business with A Dead Body  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya

ñh.sh .eìkshlf.a jl=.vqjla
fydfrka bj;a lr
fm!oa.,sl frday,lg hj,d


,xldfõ mqoa.,sl frday,a yd ffjoHjreka iïnkaOù isÿ lrk jl=.vq cdjdru .ek miq.shod úúO fy<sorõlsÍï jd¾;djqKd' uqo,a msKsi jl=.vq noaOh isoaOlsÍfï Nhdkl me;a; fmkakqï lrñka ñh.sh whf.a jl=.vq wkjirfhka úl=Kk isÿùïo ±ka jd¾;d jkjd'

furg m%Odk fmf<a rcfha ldka;d frday,lg bl=;a wf.daia;= ui
w. Nd.fha§ we;=<;a lrk úgo ñhf.dia isá isjq uia .eìks ujlf.a jl=.vqjla kS;s úfrdaê whqßka bj;a lr jl=.vq noaO lsÍfï ie;alula i|yd fld<U msysá m%Odk fmf<a fm!oa.,sl frday,lg hjd we;s bj fï iïnkaO w¨;au fy<sorõjhs'

fufia kS;s úfrdaê whqßka tu .eìks ujf.ka jl=.vqjla bj;a lr f.k we;af;a wehf.a isjq uia <ore l,,h isfiaßhka ie;alula u.ska bj;a l< by; lS rcfha frdayf,a ffjoHjreka msßila nj tu úfYaI{ ffjoHjre lshd isá;s'fuu isÿùu uE;l§ jd¾;d jQ Y%S ,xldj yd bkaÈhdj w;r isÿj we;ehs lshk kS;s úfrdaë jl=.vq noaO lsÍfï cdjdrug iïnkaOhla ;sìh yels nj fmkajd fok tu ffjoHjre tjeks ;;a;ajhla meje;sho tu isÿùu ms<sn|j fuf;la úêu;a mÍlaIKhla isÿù fkdue;s njg fpdaokd lr;s'

fuu isoaêh ms<sn|j fmd,sishg meñ‚,s lr we;;a fuf;la fmd,sish u.ska fyda tu isÿùu ms<sn| mÍlaIKhla wrUd ke;ehs Tjqyq lshd isá;s'
tu .eìksh rcfha ldka;d frday,g we;=<;a lrk úgo ñhf.dia isá w;r wehg isfiaßhka ie;alula isÿ lr <ore l,,h msg;g f.k miqj jl=.vqjlao bj;a lrf.k we;af;a ñh.sh whf.a mjqf,a {;Skago fkdokajd nj jd¾;d ù ;sfí'


fï nj oek.;a miq wehf.a {;Ska úiska l< oekqï §ulg wkqj frday, u.ska isoaêh fmd,sishg meñ‚,s lr we;;a fuf;la ta iïnkaOj úêu;a mÍlaIKhla wdrïN fkdlsÍu .eg¨jla nj tu ldka;d frdayf,a ffjoHjre m%ldY lr;s'

f;dr;=re - tauka;s udrfò

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය