HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Hot News  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya ldka;djkaf.a kdifhka lshfjk Tn fkdokakd ,sx.sl ryia

ldka;djkaf.a w.miÛ ;=,ska lshfjk fndfyduhla lreKq Tn oekisáh;a Tjqkaf.a kdifhka lshfjk fuu lreKq ms,sn|j Tn fkdokakd njg b;d úYajdihs' Tn ldka;djkaf.a fuu ,laIK ;=,ska lshfjk fuu ryia ms,sn|j
lshjd n,d tys we;a; ke;a; .ek Tn úiskau wjfndaO lr.kak'


fmdÿfõ ia;‍%shf.a úúO wx. ,laIK i,ld n,k
úg kdihg m‍%Odk ia:dkhla ysñ fõ' kdifhka ta
ia;‍%shf.a wkd.;h" j¾;udkh mjd fy<s lr.;
yelsh' flkl=g ydÿ §u" ism .ekSu wd§ foa
i|yd uq,a lr.kak kdih ia;‍%shlf.a msysàu
wkqj wehf.a .;s ,laIK uekúka fmkajhs'
isyskaj È.eá kdihla msysá ia;‍%sh mxp
l,HdKshla n÷" rej we;a;shls' weh fndfyda
l,n, fkdjk ksy;udkS ;eke;a;shla fõ'

kdihfldg ù weys neu kdih yd ne£ we;s ia;‍%Ska
fndfyda l,ydldß fõ' lKavdhul fmruqK f.k
la‍‍% shdlrhs' kdia mqvq ueo W,aj msysgd we;akï
fndfyda ryia i.jd .kS' lsisjla fy<s fkdlrhs'
l;d ny wvqh' kdia wegh" ueo biaiS msysghs kï
fndfyda lmálï lrkakshls' lsisjla fkdue;s flkl= fia Ôj;a fõ' by<ska
kdih jla‍‍% iys;hs kï fndfyda wdYdjka miqmi ¨yqn£' udhdldßhls' kdia
mqvq .kj úYd,j msysgd we;akï lsisu fohlska iEySug m;a fkdfõ'

,enqK foho w.h fkdlrhs' Wvqf;d, olajd kdih ueÈka biaiqKq odr iys;j msysá
ia;‍%Ska* {dkjka;hs' l:sl;ajhla we;' tfukau isys kqjKska lghq;= lrhs'
l;d lrk úg" kdih kgjhs kï* fndfyda rd.dêl ;eke;a;shls' tfukau
is;a weo .ekSug W;aidy orhs' kdiamqvq w. fofldfk j< .eiS we;akï
ks;ru ;ud .ek j¾Kkd lrhs' kdifha isÿre jgd yu l¿ kï lsisu
Wmfoila ms<sfkdm§' ;u wNsu;hg lghq;= lrhs' weh újdy jqjo wkshï
ne£ï we;slr .kS'


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය