HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Health  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya
fukak flÜ‍gqhs lsh, ys;ka bkak whg uy;a fjkak l%u 8la''

f.dvla whg ;sfhk .eg¿jla ;uhs fli`. nj uy;a ùug w; È. yer i,a,s úhoï lr bkafclaIka .yf.k ñksiqka ú¢k ÿlkï wkka;j;a we; fï i|yd fkdfhla ngysr T!IOhkag w; È.yer úhoï flrejo kj;skafka w¿;a u f,v f.dkakaola iu.
frda.S lhlsks tkï w;=re wdndO f.dkakla iu. odhdo lrk ngysg fnfy;a flfrys úYajdih ;ndf.k ñksiqka ux uq,d fõ

fufia ngysr ffjoH úoHdj flfrys úYajdih ;nd .kakd fnfy;a ksid úrEms fmkque;s uy;la ,nd f.k ÿla ú¢kjdg jvd wo uu lshkak hkakd jQ wdhq¾fõo foaYSh ryia jÜfgdarej u.ska kï Tng ksfrda.S isrerla fukau yeve;s isrerlao ysñjkjd fkdwkqudkh

Tkak wms n,uq flfiao fï wdhq¾fõo ffjoH C%uhg wkqj w;=re wdndO fkdue;sj foYsh wdydr mdk u.ska uy;a fjkafka lsh,

 

1 rd;‍%S wdydrhg fmr flda,s l=Ügq f.ähla fm;s lmd thg msßis÷ ls;=,a meks oud  lEug .kak

2 msßisÿ rg b¢ weg bj;a lr ta ;=,g t<`.s f;,a mqrjd ñ me‚ ñY‍% lr ueá fyda úÿre n÷kl nyd ;nkak Wfoa yji jrlg f.ä y;r ne.ska wdydrhg f.k msßisÿ t<lsß ùÿrejlao mdkh lrkak

3 msßisÿ t<`.s f;,a ñY‍%s; t<lsß mdkh

4 yd;djdßh w, j,ska ;kd .;a le| mdkh lrkak

5 ómeks iu. t,`.s f;,a yd wÆ;a Wla yl=re ñY‍% lr .=,s ;kd lEug .kak

6 úh,s b`.=qre pQ¾kh iy ;smams,s iaj,am m‍%udkhla n;a iu. ñY‍% lr lEug .kak ^ms<siaiqï ;=jd, we;a;kag fuh w.=K neúka wdydrhg fkd.kak*

7 t<lsß iy ì;a;r iqÿ uoh tlaj ñY‍% lr mdkh lrkak

8 l=Iaudkav ridhkh f;a ye¢ 2l m‍%udkhla Wfoa iji ld t, lsß mdkh lrkakRecent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය